ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္