ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား Case Management System အေၾကာင္းရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း

၁၅-၃-၂၀၁၉၊ ကရင္ျပည္နယ္

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔၊ ညေန(၆)နာရီတြင္ ေတာ္ဝင္ရတနာဟိုတယ္၌ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ Equality Myanmar, LRC အဖြဲ႕တို႔အား ကရင္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ Case Management System ၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ အမ်ိဳးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီး၏ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထူးျပဳေဆြးေႏြး ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားအား ျပန္လည္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။