မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ကိုယ့္အာကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၆ ဧၿပီ

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအးဇံႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုိးရအဖြဲ႕ရံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကိုယ္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား အား ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

          ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေကာ့တာဆရာေတာ္ အား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳ၍ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး ဟသာၤခန္းမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ကိုယ္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ခံစားရရွိေစမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္  လတ္တေလာအခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္ စနစ္တက်ေျဖရွင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား ေရရွည္ အက်ိဳး ခံစားရရွိႏိုင္မည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ မိမိတို႔ တာဝန္ယူထားရေသာ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္က႑ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊  အရည္အခ်င္းစြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုိးတက္ေရးအတြက္  မျဖစ္မေန လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုလိုအပ္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ဘဝကပင္ စတင္ ပ်ိဳးေထာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမြးစမွ(၈)ႏွစ္အရြယ္အထိသည္ ေရွးဦးအရြယ္ကာလျဖစ္ၿပီး ထပ္မံ ပိုင္းျခားၾကည့္ပါက (၃)ႏွစ္အရြယ္အထိ ကေလးထိန္းအရြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၃)ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္အထိ သည္ မူၾကိဳအရြယ္ျဖစ္ၿပီး (၅)ႏွစ္မွ (၈)ႏွစ္အထိသည္ မူလတန္း ပညာသင္ကာလ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး နည္းစနစ္မွန္ကန္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ အစိုးရမူၾကိဳမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူၾကိဳမ်ား၊ ပုဂၢလိကမူၾကိဳမ်ားျဖင့္  အစိုးရႏွင့္ျပည္သူလက္တြဲ၍ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စနစ္က်ေသာ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆရာျဖစ္ သင္တန္းမ်ား ကို ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိရာ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွင့္အတြင္း ႏိုင္ငံအႏွံ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္၍ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ကာလတြင္ အာဟာရ ျပည့္ဝေသာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ၊ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေန ေကာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုးက သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူမ်ား ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို အေလးထားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ အစိုးရက ျပည္သူမ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်ခံစားရရွိႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာ ေရွးဦးအရြယ္ကေလး သူငယ္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ပံုမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေျခအေန မ်ားကို ေစာလ်င္စြာသိရွိၿပီး တိုင္းထြာစစ္ေဆးေလ့က်င့္ ျပဳစုသင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက မသန္စြမ္းမႈမ်ားကို မ်ားစြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းမႈမ်ားတြင္ ကိုယ္ခႏၶာ၊ အၾကားအာရံု၊ အျမင္အာရံု၊ ဉာဏ္ရည္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွာင့္ေႏွး မသန္စြမ္းျခင္းမ်ားဟူ၍ရွိရာ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ( Early Childhood Care and Development – ECCD) တြင္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ တိုင္းထြာစစ္ေဆးျခင္း ( Early Childhood Intervention – ECI) လုပ္ငန္းစဥ္ကိုခ်မွတ္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ဝန္ၾကီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံက ၾကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားရာ၌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ားကို ယခုလိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေထာက္ပ့ံေပး သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မြန္ျပည္နယ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေရးေဘးဒဏ္ကို မ်ားစြာခံစားခဲ့ရၿပီး ေဘးဒဏ္ခံစားခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ၾကီးဌာနက ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အတြက္ မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

          ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕က မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူ ၂,၈၉၂ ဦးအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၈၆,၇၆၀,၀၀၀)၊ ေတာင္ဝိုင္းဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၆,၈၄၃,၀၀၀)၊ သထံုဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၃,၁၆၈,၀၀၀)၊ မုဒံုဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၆,၃၃၆,၀၀၀)၊ ေသာ္ကေျမာင္ ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၂၇,၀၉၉,၀၀၀)၊ေပါက္ေတာ္ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၁၃,၃၆၂,၀၀၀) ၊ ဘုရားေျခာက္ဆူပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၅,၇၁၈,၀၀၀)၊ ေရေတာင္ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၂,၀၅၂,၀၀၀)၊ အမ်ိဳးသမီး ေစာင့္ေရွာက္ေရးရိပ္သာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၂,၀၆၁,၀၀၀)၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း (၂၆)ေက်ာင္းအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ ( ၁၇၄၀၀၀၀၀)၊ သထံုခရိုင္အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း (၂၁)ေက်ာင္း အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ ( ၁၂၆၀၀၀၀၀)ႏွင့္ မိခင္ဝိုင္း(၅)ဝိုင္းအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ ( ၂၅၅၀၀၀၀) တို႔ကို အသီးသီးေထာက္ပ့ံေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူၾကၿပီး ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား အာဟာမုန္႔မ်ားႏွင့္ ကစားစရာအရုပ္မ်ားေပးေဝခဲ့ ၾကပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေထာက္ပ့ံေငြစုစုေပါင္းမွာ ေငြက်ပ္ ( ၁၈၅,၉၄၉,၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပသည့္ ( World Autism Day) ကမၻာ့ ေအာ္တစ္စင္ေန႕ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ရာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ အထူးေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ေက်ာင္းရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေအာတစ္စင္ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုအဆင္ေျပပါေၾကာင္း၊ ယင္းကေလးမ်ားသည္ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္လည္း ေအာ္တစ္စင္ကေလးငယ္မ်ားစြာရွိရာ ကမာၻမွာဒီလိုေန႔မ်ိဳး သတ္မွတ္ကာ ၎တို႔၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မသန္ေသာ္လည္း စြမ္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ကိုယ္တိုင္လည္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဒုတိယသမၼတ(၂)က ဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းမ်ားကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည့္ က႑ အသီးသီးတြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ရန္ စြမ္းႏိုင္ေအာင္ ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရတစ္ခုထဲေဆာင္ရြက္၍ မရပါေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးမိုးေအာင္တို႕က အဖြင့္အမွာစကား အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းရွိလူငယ္မ်ား အိမ္တြင္းလွ်ပ္စစ္ သင္ၾကားေနမႈ၊ ဆပ္ျပာဆီ ျပဳလုပ္နည္း သင္ၾကားေနမႈႏွင့္ ျမန္မာ့သိုင္းအားကစား ေလ့က်င့္ေနမႈတို႔အား ေတြ႕ဆံုအားေပး စကားေျပာၾကားၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။