ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫြန္ၾကားေရးမႉးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၄.၆.၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫြန္ၾကားေရးမႉးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား တြင္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေသာ ၫြန္ၾကားေရးမႉးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ လူ႔အသိုက္အဝန္း ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကေလးသူငယ္မွ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအထိ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္၍ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားထိေရာက္စြာ ခံစားရရွိေစႏိုင္ရန္  မိမိတို႔အေနျဖင့္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အေျပာင္းအလဲကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္တတ္ျခင္း၊ အနစ္နာခံအားစိုက္ထုတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရာတြင္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ညီၫြတ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျပည္သူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP)ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္၍ တာဝန္ကို ေက်ပြန္ျခင္း၊ စည္းကမ္းကို လိုက္နာျခင္း၊ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ အဂတိကင္းစြာ စံနမူနာျပ ေဆာင္႐ြက္ၾကေစလို ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးကေျပာၾကားရာတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား အခ်ိတ္ဆက္မိမိ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို (၃.၆.၂၀၁၉)ရက္ ေန႔မွ (၄.၆.၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ ပါသည္။
    အဆိုပါ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား