ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားစိတ္ခြန္အားမ်ားျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ႏွင့္ စိတ္လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္း