အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) - NSPAW

စတုတၳအႀကိမ္  ကမာၻ႔အမ်ိဳးသမီးညီလာခံ (ေဘဂ်င္း ၁၉၉၅)ကို တက္ေရာက္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္‌ေရးကို တက္ႂကြစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ CEDAW၊ ေဘဂ်င္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္တို႔ကို အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW) (၂၀၁၃-၂၀၂၂) ကို ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

    အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)ကို အဓိကလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ (၁၂)ရပ္ျဖင့္ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ - 

  (၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ

  (၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး

  (၃) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး

  (၄) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ

  (၅) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား

  (၆) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး

  (၇) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး

  (၈) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းယႏၲရားမ်ား

  (၉) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး

  (၁၀) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ

  (၁၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

  (၁၂) အမ်ိဳးသမီးငယ္႐ြယ္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW) (၂၀၁၃-၂၀၂၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (NSPAW mapping)ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။ ‌ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈဆိုင္ရာနည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးနည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ က႑စုံတြင္ က်ား၊မေရးရာ ထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဆိုသည့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (၄)ဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး ႏွစ္အလိုက္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲကာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ က်န္ရွိသည့္ ကာလအတြက္ Operational Plan(၂၀၂၀-၂၀၂၂) ကို နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႕ မွ ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ Operational Plan တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစေရး အသိပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး ငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီး ကာကြယ္ေရး အတြက္ National Referral Mechanism အားေကာင္းလာေစရန္၊ POVAW Law ႏွင့္ တျခားေသာ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဉပေဒမ်ား ေရးဆြဲရန္၊ OSWSC ႏွင့္  Help Line စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ရန္ ၊ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရာတြင္ ေငြေၾကး အကူအညီမ်ား လက္လွမ္းမီေစရန္ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

က႑စုံတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ Gender Responsive Budgeting အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ Gender Analysis ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း၊ မီဒီယာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ က်ား၊မေရးရာအား ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ 

Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) ၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ (၁၂) ရပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအားလုံးက ဘက္ေပါင္းစုံပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW ၂၀၁၃-၂၀၂၂) ပါ လုပ္ငန္းဧရိယာ (၁၂)ရပ္၏ (၂၀၁၄-၂၀၁၉) ခုႏွစ္အတြင္း (၅)ႏွစ္တာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို စုစည္း၍ ႏိုင္ငံအဆင့္ အစီရင္ခံစာကို UNESCAP သို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။