တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံ ေရာင္းေစ်းႏႈန္းႏွင့္ တင္ဒါအာမခံေၾကးမ်ား

   တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံ ေရာင္းေစ်းႏႈန္းႏွင့္ တင္ဒါအာမခံေၾကးမ်ားကုိ ေအာက္ပါ link တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။

Download link

FacebookTwitter