ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ( ၂) ရက္ -

    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး  ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္  ဇူလိုင္လ (၂)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဟုိတယ္ဇံု၊ အမရ ဟုိတယ္၌ က်င္းပေသာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အရြယ္မေရာက္ ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး ေကာ္မတီကုိ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိျပီး မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ကေလးသူငယ္ ၄၂ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလအထိ တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳသူ ကေလးသူငယ္ ၃၂ ဦး စုစုေပါင္း ၇၄ ဦးကုိ ၎တို႔ မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ UN Agency, NGOs, INGOs မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းမွာၾကား လိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

    ဇူလိုင္လ(၂)ရက္ေန႔မွ (၃)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အရြယ္ မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္ မ်ားအတြက္ သာမက လူကုန္ကူး ခံရသူ ကေလးသူငယ္ မ်ားနဲ႕ ထိခုိက္ခံစားလြယ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ပါ ရည္ရြယ္ျပီး ၎ကေလးမ်ားအား မိသားစုႏွင့္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္း၊ စနစ္မ်ားကုိ ရရွိေရး အတြက္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးညွိႏိုင္း ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter