ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး က်င္းပသည့္ ကမာၻ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖုိရမ္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၈)ရက္ -

         ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္ႏွင့္ အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး က်င္းပသည့္  ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖုိရမ္ (ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္ေသာ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား) Women's  Forum (2013)- Women in a fast-opening society ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Chatrium Hotel ၌ က်င္းပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ျပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

         ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ ကြန္ဗင္းရွင္း (United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-UNCEDAW) ကုိ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ျပီး စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ တာ၀န္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျမွင့္တင္ေရး ေကာ္မရွင္ ASEAN Commission on the promotion and protection of Women's and Children's rights (ACWC)ႏွင့္ အာဆီယံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ASEAN Committee on Women (ACW)၏ တက္ၾကြေသာ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၀န္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားကုိ ၾကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) National Strategic Plan for Advancement of Women (NSPAW)(2013-2022) ကုိ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံခ်က္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဧရိယာ ၁၂ ခုမွာ (၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ (၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၊ (၃) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ (၄) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား  အၾကမ္းဖက္မႈ၊ (၅) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန၊ (၆) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ (၇)  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ၊ (၈) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္း၊ (၉) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ (၁၀) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူထုဆက္သြယ္ေရး၊ (၁၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ (၁၂) အမ်ိဳးသမီးငယ္ရြယ္မ်ား ဆုိတဲ့ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နည္းဗ်ဴဟာ (၄)ရပ္မွာ (၁) သုေတသနျပဳျခင္း (သုိ႔) စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ (၂) အသိပညာေပးျခင္း၊  (၃) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (၄) ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ေသခ်ာေစေရး၊ အမိ်ဳးသမီး စြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒ Anti Violence against Women Law ကုိ ေရးဆြဲလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊  ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖုိရမ္ကုိ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ ခြင့္ရရွိျခင္းႏွင့္ ဖုိရမ္အတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ထုၾကီး၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ားကုိ ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစေရးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

           ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပသည့္ Women's Forum (2013) - Women in a fast-opening society တြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

           ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသည္  စီးပြားေရးသစ္၏ ေစ်းကြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား (Market opportunities in new economy)၊ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွင္သန္ေစျခင္း (Leadership for tomorrow)၊ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစမႈ (Financial inclusion)၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား - ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သင္ယူျခင္း (Vocational and occupational skills training:successful programs for inspire) (the culture corner) ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ မိမိႏွင့္ မိသားစု အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔၏ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္တုိးတက္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား (What Myanmar women can do to creat better health for themselves, their families and communities) စသည့္ စားပြဲ၀ုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္သည္။ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အခန္းက႑ကုိ ပါ၀င္ေစျခင္း(Engaging for the environment agenda in development) စားပြဲ၀ုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္သည္။

            ေဆြးေႏြးပြဲပထမေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ေဒၚစုစုလႈိင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ သံအမတ္ၾကီး H.E.Mr.Theirry Mathou တုိ႔က ၾကိဳဆုိ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

             ယေန႔တြင္ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း (Nurturing women's enterpreneurship)၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးလမ္းသစ္ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ား (New path to education for the young and the lost generations)၊ ေျပာင္းလဲမႈ ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေစ်းကြက္သစ္မ်ားတြင္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း (Women as a change agents Driving growth in emerging market)၊ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ တာ၀န္သိေသာ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ တစ္ဦးျဖစ္ႏိုင္သလဲ (How to be international investor in Myanmar)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်န္းမာေရး ေျပာင္းလဲမႈ (Transformation health in Myanmar)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္မႈ က႑မ်ား (Women in peace building equation)တြင္ ပါ၀င္ေစျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ (Freedom of expression)စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter