ကေလးသူငယ္ အဓိက အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိခံစားေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၂၁)ရက္ -

      ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ုဳပ္ (United Nations Convention on the Right of the Child)အဖ႔ြဲ၀င္နုိင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ွာ္စြာကေလး သူငယ္မ်ားအတြက္ အဓိကအခြင္႔အေရး (၄) ရပ္ျဖစ္သည့္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ခြင့္၊ အကာအကြယ္ရရွိခြင့္ နွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္တုိ႔ကို အျပည့္အ၀ ခံစားနုိင္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ၊ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္း နွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း လုပ္ငန္း(၃)ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိိဳးသားေကာ္မတီဥကၠဌ၊လူမွု၀န္္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ျပန္္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္္းခင္က ယေန့နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ အဆုိပါ၀န္္ၾကီးရံုး စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပသည္႔ ကေလးသူငယ္အခြင္႔အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၄) အစည္းအေ၀း ၌ ေျပာၾကားခ႔ဲသည္။

      ထုိ႔ျပင္ျမန္္မာနုိင္ငံတ၀ွမ္းလုံးရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အေကာင္းဆးုံအက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဖာ္ေဆာင္နုုိင္္ရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ၁၉၉၃ကို ျပန္္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိိပါေၾကာင္း ယင္းအျပင္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာဥပေဒနွင့္ ျမန္္မာနုိင္ငံ ေရွးဦးကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကုိမၾကာမီအတည္ျပဳ ျပဌာန္းနုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္္မာနုိင္ငံကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းစဥ္ (၂၀၀၆-၂၀၁၅)အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးနွင့္ ဘက္စုံ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ပင္မအေထာက္အကူျပဳ ဗဟုိဌာနကုိ စံနမူနာအျဖစ္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္နုိင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

      ကေလးသူငယ္အခြင္႔အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္မႈ အေနျဖင့္ ပဥၥမအၾကိမ္အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တင္သြင္းနုိင္ေရးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ထိိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ကိို ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးေနာက္ ယေန႔အခ်ိိန္အထိိ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ ကေလး သူငယ္စုစုေပါင္း ၈၈၃ဦးအား မိဘရပ္ထံ ျပန္လည္ေစလႊတ္ေပးခဲ႔ပါေၾကာင္း ၊ ယင္းအျပင္ မုိင္းအနၱရာယ္ပညာေပးေရးအမိ်ဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္လည္း ၾကဳိးပမ္းအေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသြားခဲ႔ပါသည္။

      ထုိ့ေနာက္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကေလးသူငယ္ အခြင္႔အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ဳိသားေကာ္မတီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈေနမႈနွင့္ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ေကာ္္မတီ၀င္မ်ားက မိမိတုိ႔ က႑အလုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဒုတိိယ၀န္ၾကီးမ်ား ၊ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ လူမႈေရး၀န္ၾကီးမ်ားနွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။

      ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ(၁/၂၀၁၄) အစည္းအေ၀းသုိ႔ ယေန႔မြန္္းလြဲ၁နာရီတြင္ အဆုိပါ ၀န္ၾကီးရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌္ဆက္လက္က်င္းပရာ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စု၀န္္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြြြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံကိန္း(၂၀၁၃-၂၀၂၂) ကုိ ေအာင္ျမင္စြာေရးဆြဲျပီးျဖစ္၍ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလက ျဖန္္႔ေ၀နုိင္ခဲ႔ပါေၾကာင္း။

      အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေနျဖင့္ စတုတၳ နွင့္ ပဥၥမအၾကိမ္ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ၾသဂုတ္လ တြင္ တင္သြင္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ ျပဌာန္းနုိင္ေရး အတြက္ဦးစီးေကာ္မတီ၊ အၾကံေပးေကာ္မတီ နွင့္ လုပ္ငန္္းေကာ္မတီ သံုးရပ္ကုိလည္း ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

      ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္နွင့္အညီ နုိင္င့ံလူဦးေရ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ မိန္္းကေလးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ျမင့္မားတုိိးတက္ေရးအတြက္ ျမန္္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ က်ရာက႑မွ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္ အမိ်ဳးသမီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္္း မ်ားအတြက္အားသာခ်က္ ၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံ းသပ္ ျပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္အတြက္ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပြင့္ပြင့္လင္္းလင္း ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

      ယေန႔က်င္းပေသာ အဆုိပါအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည့္သ႔ူလႊတ္ေတာ္ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ ၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္ေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၊ ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသၾကီးမ်ားမွ လူမႈေရး၀န္ၾကီးမ်ား ၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာ ျမန္္မာနုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ ကေလးသူငယ္ဘ၀ ျမွင့္တင္ေရးအသင္း၊ အမ်ိဳးသမီးနွင့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌမ်ား ၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား ၊ ညႊန္္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter