ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမိတ္ဆက္ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၁၀ -

      ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဇူလုိင္ ၈ရက္ နံနက္ ၉နာရီက သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိျပီး ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

      ကေလးသူငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရးစသည့္ က႑ေပါင္းစံုထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ေမြးကင္းစမွ ရွစ္ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအားလံုး၏ စြမ္းအားအျပည့္အဝဖြံ႕ျဖိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိေစရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

       မူဝါဒကို ပါဝင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဆက္စပ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးတာဝန္ ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျပီး ေဆာင္ရြက္မွသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုမူဝါဒကုိ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ီနုိင္ျခင္းသည္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ က်န္ရွိေသာကာလအတြင္း ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံသစ္ထူေထာင္ေရးမွာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခုိင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာဝန္နွင့္ျပည္သူတုိ႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဦးစားေပးလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ တာဝန္တုိ႔ကုိ တတိဝအဆင့္အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္မႈ(Third Wave) အျဖစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ျခင္း၏ျပယုဂ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

       ဆက္လက္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးစုိးၾကည္က ျမန္မာ့ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒအား ေရးဆြဲခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူဝါဒတြင္ ပါရွိသည့္ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ႏွင့္ ေဒါက္တာေဖသက္ခင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးၾကည္တုိ႔က ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝထားသည့္ မူဝါဒစာအုပ္ကို ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ေပးအပ္ျပီး မူဝါဒဆုိင္ရာ အသိပညာေပး ဗီဒီယိုကို ျပသ သည္။

       ျမန္မာ့ေရွးဦး အရြယ္ကေလး သူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒအား လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ ဆက္စပ္လက္ရွိသည့္ ဝန္ၾကီးဌာန(၉)ခု၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ ယူနီဆက္(ဖ္)၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း (၁၃)ဖြဲ႔တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲထားျပီး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္(၁၀)ခ်က္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

FacebookTwitter