လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး စံျပမူႀကိဳေက်ာင္း မ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၃ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထား ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ ၉နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ကေလး ၂၀၀ဆံရင္ေသြးရတနာမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိျပီး ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၄ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၂၀၁၄ႏွင့္အညီ စံျပမူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၏ အဂၤါရပ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြင္းသင္ယူမႈေနရာမ်ားႏွင့္အတြင္းကစားကြင္း၊ အျပင္သင္ယူမႈေနရာမ်ားႏွင့္ အျပင္ကစားတုိ႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

      ဆက္လက္၍ ဝန္ႀကီးဌာနမွ မူႀကိဳကေလးမ်ားကို ႏြားႏို႔တုိက္ေကြ်းေနမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးရက္သတၱပတ္ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ မူႀကိဳကေလးမ်ားအား အေထြေထြက်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးျခင္းတုိ႔ကို ၾကည့္ရႈအားေပးသည္။

      ဆက္လက္၍ ဓနသိဒိၶရပ္ကြက္ ကေလး၂၀၀ဆံ့ ေတာ္ဝင္ရတနာစံျပမူႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္ ဝဏၰသိဒိၶရပ္ကြက္ ကေလး ၂၀၀ဆံ့ နန္းထိုက္မူႀကိဳကေလးမ်ားအား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေနမႈတုိ႔ကို ၾကည့္ရႈအားေပးသည္။

      ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ စံျပမူႀကိဳေက်ာင္း ၇၃ေက်ာင္းအား ဖြင့္လွစ္ထားျပီး ၿမိဳ႕နယ္ အားလံုးလႊမ္းၿခံဳမႈရရွိေစရန္ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ စံျပမူႀကိဳေက်ာင္း ၅၀စီ တုိးျမွင့္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိ သည္။

FacebookTwitter