ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မူလေနထုိင္ရာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနထုိင္မည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္နံနက္ ပိုင္းက ျမစ္ႀကီးနားျမိဳက ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျပာင္းေရႊ႕ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မူလေနထိုင္ရာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္မည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျပီး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္း ေထက္ပံ့ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၅၅၀ ေက်ာ္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႈိႏႈိင္းျပီး ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ မူလေန ထိုင္ရာ ေက်းရြာ မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္မည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့့ံေငြမ်ားႏွင့္ ပစၥည္း မ်ားကို အဆင္သင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

      ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မ်ားမၾကာမီခင္ ရရွိလာေတာ့မည့္ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္အျပီး ေျပာင္းေရႊ႕ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား အလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာ ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု အားလံုးလက္တြဲညီညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ မူလေနထိုင္ရာေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထုိင္မည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၆၄၃ ဒသမ ၆၇ ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္၊ ဗန္းေမာ္ခရိုင္၊ မိုးညွင္း ခရိုင္၊ ပူတာအိုခရိုင္အတြင္းရွိ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ ၅၄၁ ဒသမ ၂၁ သိန္း စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၁၁၈၄ ဒသမ ၈၈ သိန္းကို ေထာက္ပံ့ေပး ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးခ်မွတ္ထားေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ွာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးူမႈ အနည္းဆံုးအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကား သည္။

      ထို႔ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂ်ြန္ငန္ဆိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း လူမႈစီးပြားေရး ဘ၀ျမင့္မားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာ ၾကားသည္။

      ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးေအာင္တို႔က လြယ္ဂ်ယ္ျမိဳ႕ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွ မူလေနထိုင္ရာ ကေက်းရြာမ်ားသိုပ ျပန္လည္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္မည့္ အိမ္ေထာင္စု ၃၃ စု လူဦးေရ စုစုေပါင္ ၁၉၀ တို႕အတြက္ ဆန္ရိကၡာဖိုး ၃ဒသမ ၃၇ သိန္း၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဖိုး ၂၁၄ ဒသမ ၅ သိန္း၊ ၇ ဒသမ ၀၆ သိန္းခန္႔ တန္ဖိုးရွိေသာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း ကိုးမ်ိဳး၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ၂ ဒသမ ၁၆ သိန္းခန္႔တန္ဖိုးရွိသည့္ ေက်ာင္း၀တ္စံုမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၁၀၁ခု ရွိ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၄၃၃၇၈ ဦးတို႔အတြက္ ဆန္ရိကၡာဖိုး ၃၁၆ ဒသမ ၆၃ သိန္း၊ သြားလာရန္ခက္ခဲေသာေဒသမ်ားရွိ ေျပာင္းေရႊ႕ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ခန္႕ တန္ဖိုးရွိေသာ ႏွစ္ေယာက္အိပ္ျခင္ေထာင္မ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အစားအစာ မုန္႔ႀကြပ္မ်ား စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၆၄၃ ဒသမ ၆၇ သိန္းကို သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္သည္။

      ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔က ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ ခရစ္ယာန္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းအတြက္ ၄၅ ဒသမ ၆၅ သိန္း၊ ေအာင္ေတာ္မူလူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ၄၂ ဒသမ ၇၅ သိန္း၊ ျပည္လံုးခ်မ္းသာလူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ၃၅ ဒသမ ၇၂ သိန္း၊ ေမတၱာရိပ္ျမံဳလူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအတြက္ ၁၂ သိန္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ကိုးသိန္း၊ ေမတၱာစိမ့္စမ္း လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ကိုးသိန္းႏွင့္ ေနျခည္လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ အတြက္ ၆ ဒသမ ၉၀ သိန္း၊ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ခ်မ္းေျမ႕လူငယ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရး ပရိတေဂဟာအတြက္ ၁၉ ဒသမ ၅၀ သိန္း၊ တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေမတၱာမြန္ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိေဂဟာအတြက္ ၁၈ သိန္း၊ ျမစ္ႀကီးနား ခရိုင္ အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ၁၆ ေက်ာင္းအတြက္ ၉၆ သိန္း၊ ဗန္းေမာ္ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရရွင္လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ အတြက္ ၃၆ ဒသမ ၄၅ သိန္း၊ ေညာင္ပင္သာယာ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ၂၁ ဒသမ ၉၀ သိန္းႏွင့္ ဗန္းေမာ္ဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ၁၆ ဒသမ ၀၁ သိန္း၊ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္း အတြက္ ၃၆ သိန္း၊ မိုးေကာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သေျပပင္လူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ အတြက္ ၃၄ ဒသမ ၉၉ သိန္း၊ မိုးညွင္းခရိုင္အတြင္းရိွ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္းအတြက္ ၃၆ သိန္း၊ ပူတာအိုခရိုင္အတြင္းရွိ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ေလးေက်ာင္းအတြက္ ၂၄ သိန္း စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၅၄၁ ဒသမ ၂၁ သိန္းကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter