လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္စြာ ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၃ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာ ၁ရက္က မႏၱေလးျမိ႕ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း၌ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာမ်ား ျဖစ္သည့္ ေရႊခ်ည္ထိုးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရႊျပားကဒ္လုပ္ငန္းတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျပီး ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အားေပးစကားေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ယာယီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ (မႏၱေလး) သို႔ ေရာက္ရွိ၍ လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ိဳးသမီး (၈)ဦးတို႔ကို မိဘထံ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္တားဆီးေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ လူကုန္ကူးခံ ရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဆံုးမအား ေပးစကား ေျပာၾကားသည္။

    ထို႔ေနာက္ မႏၱေလး နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း၌ သူငယ္တန္းမွ ဆဌမတန္းထိိ ၁၄၇ဦး၊ သတၱမတန္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းအထိ ၂၂ဦး၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေနသူ ၁၀ ဦးႏွင့္ ဌာနပိုင္ ကေလးေျခာက္ဦး၊ စုစုေပါင္း နားမၾကားေသာ ကေလး ၁၈၅ဦးတို႔ကို နားမၾကားပညာေရးစနစ္ ျဖစ္သည့္ လက္သေကၤတျပဘာသာစကား (Singn Language)စနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေနမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

     ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ယာယီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ မႏၱေလးျမိဳ႕၊ မူဆယ္ျမိဳက၊ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳကတို႔၌ ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီး ၁၉၉၂ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လူကုန္ကူးခံ ရသူ စုစုေပါင္း ၂၃၁၇ဦးတို႔ကို ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ သည္။

     ျမ၀တီႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕တို႔တြင္လည္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ယာယီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမ်ားကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

FacebookTwitter