လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၅ -

         လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား စက္တင္ဘာ၂ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ကမၻာ့ဘဏ္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ Ms.Puja Vesudeva Dutta ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ အဆိုပါ ၀န္ႀကီးရံုးေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသည္။ ယင္းသို့ ေတြ႕ဆံုရာ၌ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူ၀ါဒေရးဆြဲေရး အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာမိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မွ ဦးစားေပး နယ္ပယ္မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္၏ Social Protection Team မွ ၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး မူ၀ါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ နည္းပညာအကူအညီေပးေရး ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဘုန္းေဆြႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

FacebookTwitter