ကေလးသူငယ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၀ -

              ကေလးသူငယ္အခြင့္ေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ(၂/၂၀၁၄)အစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

              အခမ္းအနားတြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ  ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဝန္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ(၁၉၉၃)ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ယခု ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ  မူဝါဒကို ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးခဲ့ျပီး မူဝါဒအတြက္ မဟာဗ်ဳဟာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကိုလည္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းစဥ္ (၂၀၀၆-၂၀၁၅)အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္ကတည္းက ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ပင္မအေထာက္အကူျပဳ ဗဟိုဌာန အေဆာက္အအံုသစ္ကို ယခုႏွစ္ ဇြန္လက ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ စံနမူနာအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

               အရြယ္အေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္အား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အရ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကေလးသူငယ္ စုစုေပါင္း ၉၅၃ဦးအား မိဘရပ္ထံျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသည္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ အစိုးရအဖြဲ႔က ေပးအပ္သည့္ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ရႏ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား အပ္ႏွံျခင္းခံထားရေသာ အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမိဳ႕နယ္ ၂၅ျမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို (၉၅)ၾကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ကေလးသူငယ္ အေရးကိစၥေပါင္း ၁၂၁၅ခုကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲလာသည့္ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္ႏွင့္ အညီ တတိယအဆင့္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအားလံုး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးေပးၾက ေစလုိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

                ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးဘုန္းေဆြက ရွင္းလင္တင္ျပ၍ တုိင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ၾကီးမ်ားက မိမိတို႔၏ ေဒသအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကျပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးသည္။ ထို႕ေနာက္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

                ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ(၂/၂၀၁၄)အစည္းအေဝးကို မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ အဆိုပါ ဝန္ၾကီးရုံးခန္းမ၌ ဆက္လက္က်င္းပရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ  ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀၂၂ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေရးဆြဲျပီးျဖစ္၍ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့ျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ စတုတၳႏွင့္ ပဥၥမအၾကိမ္ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစီရင္ခံစာပါ အဂၤလိပ္စာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ အေရးအသားမ်ားကို စိစစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ထားျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စိစစ္ျပီးပါက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျပီး UNCEDAWေ ကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒကို ယခုႏွစ္အကုန္တြင္ ျပဌာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးစီးေကာ္မတီ၊ အၾကံေပးေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသံုးရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အာဆီယံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ရက္မွ ၁၇ရက္အထိ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ က်င္းပေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၆၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္မည့္ အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္(၂၀၁၄)ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ရက္မွ ၅ရက္ အထိ  ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တုိ႔၌ က်င္းပေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ခန္႔ကို Speakerအျဖစ္လည္းေကာင္း၊  Participants အျဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စတင္စုေဆာင္းေနျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

                  ယေန႔က်င္းပေသာ အဆုိပါ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လူမႈဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးဝင္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တုိင္းေဒသၾကီး/   ျပည္နယ္မ်ားမွ  လူမႈေရး ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter