အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီက UN Women မွ Senior Advisior Gender Dr.Jean DCunha ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါ ဝန္ႀကီးရုံး၊ ေမခလာခန္းမ၌ ေတြ႔ဆံုျပီး ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀၂၂အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္အေျခအေနမ်ား၊ UN Women ႏွင့္ World Food Program တို႔ပူးေပါင္း၍ က်ား/မ တန္းတူညီမ်ွေရးဆုိင္ရာ အသိပညာ ေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

      ဆက္လက္၍ နံနက္ ၁၁နာရီတြင္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေရးရုံး(UNOCHA)မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. John Ging ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျပီး (UNHCO)အဖြဲ႔ႏွင့္ ဝန္ၾကီးဌာနတို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈစာလႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ထိေရာက္ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ၊ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ ဥပေဒထုတ္ျပန္ထားရွိမႈႏွင့္ နည္းဥပေဒေရးဆြဲေနမႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သြားေရာက္ရန္ခက္ခဲေသာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ ကုလသမဂၢဦးေဆာင္သည့္ လူသားခ်င္း စာနာကူညီမႈအဖြဲ႔မ်ား ယခင္ကထက္ပိုမုိသြားေရာက္ကူညီႏုိင္ရန္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

FacebookTwitter