ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ား၊မေရးရာ အေျခအေန ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈစာတမ္း (မူၾကမ္း)အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၆)ရက္ -

       ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၆)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္၌က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ား၊ မေရးရာ အေျခအေန ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈစာတမ္း(မူၾကမ္း) အလုပ္ ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔မွ (၆)ရက္ေန႕အထိ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖိုရမ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ေအာင္ျမင္စြာ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ခဲ့ဲဲဲျပီး ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းအင္အား (၇၀၀)ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ဖိုရမ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ကိုယ္တိုင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းဟာ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ အထူးအေလးထား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းရဲ႕ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အမ်ိဳး သမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္ရွင္း (UNCEDAW)အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ စတုတၳႏွင့္ ပဥၥမအၾကိမ္ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ေရးသားခဲ့ျပီးျဖစ္လို႕ UN CEDAW ေကာ္မတီကို တင္ျပထားျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးမ်ားနဲ႕UNCEDAW ပါ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမယ့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကိုလည္း ၀န္ၾကီးဌာနက ဦးေဆာင္ျပီး ဆက္စပ္ လ်က္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအားလံုးနဲ႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းအတြက္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားရဲ႕အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူျပီး ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီလိုအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပကတိအေျခအေနကို သိရွိဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ၀န္ၾကီးဌာနက ဦးေဆာင္ျပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ကူညီ မႈနဲ႔ က်ား-မေရးရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႈ စာတမ္း(မူၾကမ္း)ကို ယခုလို ေလ့လာရျခင္း ဘဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏို္င္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖံြ႕ျဖိဳၚတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းၾကီးရဲ႕ဦးစားေပးက႑(၁၂)ရပ္ကုိ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳမည့္ က်ား၊ မေရးရာ အျခအေန ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈစာတမ္း(မူၾကမ္း)အေပၚ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား အေနနဲ႔ အားမနာတမ္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးျပီး အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးၾက ပါလို႕မွာၾကားတိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာၾကားပါသည္။

           ဆက္လက္၍ က်ား/မေရးရာ ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားပါသည္။  (၂)ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ ကိုယ္စား လွယ္(၈၁)ဦး တက္ေရာက္ၾကျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရဲ႕ ဘ၀ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ၊ အမ်ိဳး သမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႕တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈစတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ လက္ရွိ အေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိက ထားျပီး ေလ့ လာေတြ႔ ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လွန္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္၊

FacebookTwitter