သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ Care giver သင္တန္း

ရန္ကုန္ -

       လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Care giver) သင္တန္း (၁/၂၀၁၅)ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေအး ေစတီလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းေထာင့္ရွိ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာတြင္ (၄.၉.၂၀၁၅)ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

       အဆုိပါ သင္တန္း အား သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ားအေနျဖင့္ စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းပညာမ်ားကုိ ရရွိနုိင္ေစရန္ႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ လူငယ္/လူရြယ္ မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

       သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ား အတြက္ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အနည္းဆုံး အေျခခံပညာ အလယ္တန္း ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

       သင္တန္းကာလမွာ ရက္သတၱပတ္ (၄)ပတ္ၾကာျမင့္မည္ျ ဖစ္ၿပီး သင္တန္းအပတ္စဥ္ တစ္ခုလွ်င္ သင္တန္းသား (၃၀)ဦး ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

FacebookTwitter