လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ေရေဘးသင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၁။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လမ်ား အတြင္း မုတ္သံုမိုး သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ပမာဏ ႀကီးမားၿပီး သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ေဒသမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ေရေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ၊ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ခံစားေနရမႈမ်ား ေျပေလ်ာ့ေစရန္ ေရေဘးသင့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ စိတ္လူမႈေရး ဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈ(Psycho-social Care and Support) ႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း (Socail Counselling) မ်ားျပဳလုပ္ရန္ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ စိတ္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း (၂၃)ဦးပါ၀င္သည့္ စိတ္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈအဖဲြ႕ (Psycho-social Care and Support Team) (၇)ဖြဲ႕အား ေအာက္ပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး (၂၅.၈.၂၀၁၅)ရက္ေန႔မွ (၂၅.၉.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ အထိ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္- (က) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ (ခ) မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ (ဂ) ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဃ) ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ (င) ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ (စ) ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဆ) ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္

၂။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ လူဆံုးရံႈးမႈ၊ ပစၥည္း ဆံုးရံႈးမႈေႀကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ မိသားစုမ်ားအား အဓိကထား၍ စိတ္လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း၊ ရပ္ရြာ လူထုႏွင့္ မိဘမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသိပညာေပးျခင္း၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အတြင္းရွိ အသက္အရြယ္ အလိုက္ ေက်ာင္းေန/မေန ကေလးဦးေရ၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ၊ သက္ႀကီးရြယ္အို၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ စသည့္ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူျခင္း၊ ကေလး သူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္ အလုိက္ ကစားနည္းမ်ား လာေရာက္ ကစားႏိုင္ေသာ ကေလးေပ်ာ္ေနရာ (Child Friendly Space – CFS)မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ အေဆာက္အဦႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ကစားနည္း အမ်ိဳးအစား (၂၂)မ်ိဳး ပါ၀င္ေသာ ကစားစရာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၃။ အဖြဲ႕(၇)ဖြဲ႕မွ ရြာေပါင္း (၁၁၁)ရြာတြင္ စိတ္လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ကေလး သူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသိပညာေပး လုပ္ငန္း (၈၁)ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၄၉၄)ဦး၊ မင္းျပားျမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၃၂၀)ဦး၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၅၀၁)ဦး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၂၀၀)ဦး၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၀၃၂)ဦး၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၂၅၁)ဦး လူဦးေရ စုစုေပါင္း (၇၇၉၈)ဦးအား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။

၄။ ကေလးေပ်ာ္ေနရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၄)ရြာ (ကြ်ဲတဲ၊ ေျမာင္းေဘြရြာေဟာင္း၊ ဂုဏ္ကြ်န္း၊ ေညာင္ပင္လွ)၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၄)ရြာ (ေခါင္းေလာင္းရြာသစ္၊ ေခါင္းေလာင္းရြာေဟာင္း၊ အ၀ေက်းရြာ၊ ေတာင္ရြာ)၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၅)ရြာ (ခ်င္းဆိုင္၊ ျမစိမ္း၊ ေက်ာကၠာ၊ တြီးခိန္ဇန္(က)၊ တြီးခိန္ဇန္(ခ))၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၆)ရြာ (သရက္ခံု၊ ႀကိဳးခုန္၊ ေရႊတြင္း၊ သက္ကယ္က်င္း၊ ေၾကးအင္း၊ သရက္ခ်ဥ္)၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္(၄)ရြာ (ကနီ၊ ထိန္အိုင္၊ ရြာသစ္၊ ကြ်ဲတိ)၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၆)ရြာ (အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ေအာက္ပံု၊ ႀကီးအံု၊ ေျမနီရြာေဟာင္း၊ ဖအိုင္း၊ မံုညင္း)၊ စုစုေပါင္း (၂၉)ရြာတြင္ ကေလးေပ်ာ္ ေနရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကေလးစုစုေပါင္း (၂၅၆၀)ဦးမွ အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

၅။ အဆိုပါ အဖဲြ႕(၇)ဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းအား လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ (၂၇.၁၀.၂၀၁၅)ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး စိတ္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈအဖဲြ႕(၇)ဖြဲ႕မွ မိမိတို႔ အဖြဲ႕အလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန မ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပၾကပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားအတြင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၆။ ဆက္လက္၍ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ UNICEF တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံေဒသမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမ်ားမွ လူမႈေရးရာ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခဲြသူ (Case Manager) (၁)ဦးစီအား အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္ (၈)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃၁.၁၂.၂၀၁၅) ရက္ေန႔အထိ စိတ္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

FacebookTwitter