က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသင္တန္းဖြင့့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ -

      က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း သင္တန္းကို ယေန႔နံနက္ (၉း၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရုံးအမွတ္ (၂၃)၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက အဖြင့္အမွာစကား‌ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      “လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး(၈)ရပ္ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ အမ်ိဳးသမီးေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ ငန္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈဂရုဏာေစာင္‌့ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သင္တန္းေက်ာင္းအ‌ေျချပဳနွင့္ ရပ္ရြာအ‌ေျချပဳခ်ဥ္းကပ္ နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

      လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းရွိအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အာဆီယံနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

      ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ား အျပင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

      လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း (အေျခခံ)သင္တန္းမ်ား၊ (မြမ္းမံ)သင္တန္းမ်ား၊ (ဆရာျဖစ္)သင္တန္းမ်ား နွစ္စဥ္ပို႔ခ်၍ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

      ယခု က်ား/မအ‌ေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသင္တန္းကို လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနနွင့္ မိမိဝန္ေဆာင္မႈေပးရသူမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစား မႈမ်ားနွင့္ က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ၾကဳံေတြ႕ခံစားရပါက မည္သည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရ မည္ကို ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ၿပီး ရပ္ရြာအတြင္း က်ား/မအ‌ေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ ခြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ‌ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      အဆိုပါ သင္တန္းကို ၂၀၁၅ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန့မွ (၁၇)ရက္ေန့အထိ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးရုံးအစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ နံနက္(၉း၃၀)နာရီမွ ညေန(၄း၃၀)နာရီအထိ သင္တန္းသား(၅၀)ဦးျဖင့္ က်င္းပ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter