လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဆင္‌့ အသိေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္‌့ပူးေပါင္း၍ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၂။ လူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဆင္‌့အသိေပးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့   ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အဖြင့္စကား ‌ေျပာၾကားေဆြးေႏြးရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္‌့ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းျခင္း၊ ဥာဏ္ရည္ဖ႔ြံၿဖိဳးၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္ဖန္တီးနိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ အလုပ္လုပ္နိုင္စြမ္း ျမင့္မားျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေစရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ထို႔အျပင္  လူငယ္တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပနိုင္ေစရန္ စနစ္က်ေသာ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္ေရး အားေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား၏ ညီညြတ္မႈအင္အားကို တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အသုံးခ်နိုင္ရန္  လူမႈဝန္ထမ္း၊   ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)စီမံကိန္းတြင္ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

၃။ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးအတြက္ အသိေပးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး   ေဒါက္တာျမင္‌့ေထြး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိန္းႀကီး ႏွင္‌့ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ား၊ လူငယ္မူဝါဒကို လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေရးဆြဲနိုင္ေစမည္‌့ အခြင္‌့အလမ္းမ်ားအတြက္  အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၄။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ပါက လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံေကာင္းမ်ားႏွင္‌့ အေထာက္အကူေပးမည္‌့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖည္‌့ဆည္း ေပးနိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးအတြက္ မူဝါဒစတင္ေရးဆြဲစဥ္ကတည္းကပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ လူငယ္လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေရးဆြဲနိုင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter