လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရက္(၁၀၀)လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျဖစ္ လူမႈေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

မံုရြာ၊ ေမ(၁၂) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရက္(၁၀၀)လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျဖစ္ လူမႈေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ (၁၂)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ထြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈအသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံအသီးသီးမွ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသေဘာတရားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခံမ်ားမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို နံနက္ (၁၁:၅၀) နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter