ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားညီလာခံအခမ္းအနားသတင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၁၈) -

      ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသက္(၁၀)ႏွစ္မွ (၁၉)ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဦးေရသည္ နိုင္ငံ့ဦးေရ၏ ၂၁.၄၆% ရွိသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ႀကီးမားေသာ အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ ဘက္စုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနားကို “နိုင္ငံ့အနာဂတ္တိုးတက္ဖို႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္က႑ျမႇင့္တင္စို႔” ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ လူႀကီးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

      သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကိုယ္တိုင္က မိမိတို႔ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ အခ်င္းခ်င္းပိုမိုပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔တို႔အတြက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကြန္ယက္တစ္ခု ထူေထာင္နိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္ လုံးက ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွာ ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေစရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္သည္ ကေလးႏွင့္လူငယ္ၾကားအရြယ္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ေရာခႏၶာပါ ေျပာင္းလဲေသာအရြယ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

      အမွားမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ရတတ္ေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ လိုသလိုအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ေလ့က်င့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားက႑၊ အလုပ္ အကိုင္ရရွိေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပရဟိတက႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

      “ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး”ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ကို ပုခုံးေျပာင္း ထမ္းေဆာင္ၾကရမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ နိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကေလးလူငယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အထူးဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ထည္‌့သြင္းသြားရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

     ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းရွိ အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခြင့္၊ ကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ဆိုသည့္ အခြင့္အေရး(၄)ရပ္ကို အျပည့္အဝရရွိေရး တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

      ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြား Best Interest of the Childကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

      လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ကေလးလူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္ေပးနိုင္ရန္ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္တန္းေက်ာင္း အ‌ေျချပဳေစာင္‌့ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

      ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးနိုင္ရန္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊  ဇူလိုင္လ(၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ေခတ္နဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြၿပီး ပိုမိုျပည့္စုံသည္‌့ ဥပေဒ တစ္ရပ္ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ(၂၂၅)ခုကိုလည္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ပံ့ေပးလၽွက္ရွိပါေၾကာင္း၊

      ရပ္ရြာအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား UN အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအစိုးရမဟုတ္ေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ လူငယ္မူဝါဒေရး ဆြဲရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါေၾကာင္း၊

       ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးရရွိေသာ ရလာဒ္မ်ားဟာ ေနာင္ေရးဆြဲမည္‌့ လူငယ္မူဝါဒအတြက္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊

      ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားမွ ေကာင္းမြန္ေသာရလာဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာေအာင္ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကပါရန္၊ နိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ တစ္တပ္တစ္အား ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာအနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာေစေရး ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ယေန႔နံနက္က ေနျပည္ေတာ္ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ားညီလာခံတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ေနျပည္ေတာ္၊ အမရာဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္‌့  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ (၆၄)ႀကိမ္ေျမာက္ CEDAW ေကာ္မတီတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စတုတၳႏွင့္ပဥၥမအႀကိမ္ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္းအေပၚ သြားေရာက္ေျဖၾကားရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္‌ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးမွ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      အဆိုပါ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ UN Women မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ CEDAW ေရးသားေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဆက္လက္က်င္းပရာ အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္ေရးေကာ္မရွင္၊ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ ပါေမာကၡ Ms.AuroraJauate de dios မွ ဦးေဆာင္ၿပီးက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter