လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၈) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ၈ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UNFPA အဖြဲ႔မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms.Janet E.Jackson ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖ႔ြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၃-၂၀၂၂)အား အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမၽွမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ လူငယ္မူ၀ါဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

      အလားတူ ေန႔လည္(၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား မႏၲေလး နည္းပညာကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဦးေဇာ္နိုင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ GIS ( ပထဝီဝင္သတင္း အခ်က္အလက္စနစ္)၊ Remote Sensing (ေကာင္းကင္ဓါတ္ပုံ၊ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပုံ) လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ IT & Communication (သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဆိုင္ရာ) လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

      ဆက္လက္၍ေန႔လည္(၁၅း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား Kyoshin Co.,LtdမွAdvisor ျဖစ္သူ Prof. Mr.Minoru Kiryu ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ား၊ သက္ႀကီးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္းမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာလႊာေရးထိုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter