လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၉) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ၉ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လူငယ္မူဝါဒ ေပၚေပါက္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ေရးကိစၥမ်ား၊ သဘာဝေသာက္သုံးေရ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေရတြင္းတူးျခင္းႏွင္‌့ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ရခိုင္၊ ခ်င္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter