ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အာရွ-ဥေရာပ သက္ႀကီးရြယ္အို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း

       လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ Four Seasons Hotel တြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အာရွ- ဥေရာပ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ က်န္းမာေရးျမင့္တင္ေရး၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာစံ၊ မူဝါဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အာရွ-ဥေရာပ ASEM အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၿပီး ဖိုရမ္ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အပိတ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ယင္းသို႔ေျပာၾကားရာ၌ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ရက္(၁၀၀) စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လက္ရွိဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

     ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္စဥ္အတြင္း HelpAge Korea မွ ဥကၠဌ Mr Cho Myung ကလာေရာက္ေတြ႔ဆုံ၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္၂၀၀၄ခုႏွစ္က စတင္သည့္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိသက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာ မူဝါဒ (ေပၚလစီ) ေရးဆြဲရာတြင္ အျမန္ဆုံး ေပၚေပါက္နိုင္ေရး အတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

      ကိုးရီးယားသမၼတနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည့္ အဆိုပါဖိုရမ္သို႔ အာရွ-ဥေရာပ(၂၉)နိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၁၉)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter