လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Gender Equality Network အဖြဲ႔အစည္းမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၂၀) -

       လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Gender Equality Network အဖြဲ႔အစည္းမွ ေဒၚေမစပယ္ျဖဴ ဦးေဆာင္သည့္ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမၽွေရး ကြန္ရက္တို႔ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သုေတသန ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ က်ား၊ မ ေရးရာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေပးျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႔ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter