လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံ အထူးပညာေရးအသင္းမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၂၄) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံ အထူးပညာေရးအသင္းမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးထာအုပ္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင္‌့ ဧဒင္မသန္စြမ္းသက္ငယ္မ်ား ျပဳစုရာရိပ္ျမဳံတို႔ပူးေပါင္း၍ အဂၤလန္နိုင္ငံမွ With Love All Things Are Possible Charity, UK ႏွင့္ University of Welverhampton (UOW)တို႔၏ ကူညီမႈျဖင့္ “အထူးဂ႐ုျပဳေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကေလးမ်ား ျပဳစုပ်ိိဳးေထာင္ေပးမည့္ ဆရာ/ဆရာမျဖစ္သင္တန္း” ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္တြင္ စနစ္တက် ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္အတြက္ “ျမန္မာနိုင္ငံ အထူးပညာေရးအသင္း” (Myanmar Special Education Association MESA) ကိုဖြဲ႔စည္းၿပီး အသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး၊ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင္‌့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းမ်ားတြင္ အထူးပညာေရး ဘာသာရပ္အား ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားနိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား အသစ္ေရးဆြဲေရးကိစၥမ်ား၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အထူးပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညီလာခံက်င္းပေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားအား “အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကေလးမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း” သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တြင္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter