လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္း

Training School

တည္ေနရာ - အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း၊              +၉၅-၁-၆၅၀၄၉၃၊ +၉၅-၁-၉၆၆၁၃၁၀

ေနာက္ခံသမိုင္း

  ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီး ဦးဘေစာ ဦးစီးသည့္အဖြဲ႕ဝင္ (၁၂)ဦး ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေျမဧက(၅၀.၉ဧက)အက်ယ္အဝန္းရွိလက္ရွိေနရာတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းအား စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။

  ၁၉၆၅ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္း၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားအား လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္းသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

  ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း အတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္း အျဖစ္ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္

(က)  လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏စြမ္း ေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊

( ခ)     ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူမႈဝန္ထမ္းသမားမ်ား ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးရန္၊

(ဂ)      ႏိုင္ငံတကာလူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္း၊ အတတ္ပညာႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳျခင္းမ်ားအားေဆာင္႐ြက္ရန္၊

(ဃ)   လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္ပညာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ရန္၊

(င)     အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ လူမႈဝန္ထမ္းသမားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုအေထာက္အကူ  ျပဳေစရန္၊     

(စ)     လူမႈေရးဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္ခန္းစာမ်ားကို အစဥ္အၿမဲေျပာင္းလဲေနေသာေခတ္ႏွင့္အညီ ရွိေစေရး ေဆာင္႐ြက္သြားရန္၊

လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္သင္တန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္း
Generic Social Work သင္တန္း
Pre Service (ဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းခြင္ဝင္အႀကိဳသင္တန္း)၄။
ဝန္ထမ္းမ်ားကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း
ဝန္ထမ္းမ်ားအဂၤလိပ္စာသင္တန္း
ဦးစီးအရာရွိသင္တန္း
ဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းခြင္သင္တန္း(႐ုံးလုပ္ငန္း/ဘတ္ဂ်က္)
ပရဟိတေဂဟာမ်ားရွိေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားရွိဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း
UN Conventions, Laws & Policies Training  
Psychosocial Support သင္တန္း

 

လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာေက်ာင္းအုပ္မ်ား

 စဥ္       အမည္                          ရာထူး                         တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္

၁         ဦးတင္ေရႊ                      ေက်ာင္းအုပ္                 ၁-၁-၁၉၇၇      မွ   ၁၅-၂-၁၉၇၇

၂         ဦးစြန္ခါရ္                       ေက်ာင္းအုပ္                  ၁၆-၂-၁၉၇၇   မွ   ၁၅-၆-၁၉၈၃

၃         ေဒၚေအးရီ                      ေက်ာင္းအုပ္                 ၁၆-၆-၁၉၈၃   မွ   ၅-၉-၁၉၈၆

၄         ေဒၚယဥ္ယဥ္ၾကင္             ေက်ာင္းအုပ္                 ၆-၉-၁၉၈၆     မွ   ၁၀-၁၀-၁၉၈၉

၅         ဦးစိုးလြင္                       ေက်ာင္းအုပ္                  ၁-၁-၁၉၉၀     မွ   ၃-၆-၁၉၉၂

၆         ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္သိန္း      ေက်ာင္းအုပ္                  ၄-၆-၁၉၉၂     မွ   ၂၅-၁-၁၉၉၃

၇         ဦးေမာင္ျမင့္                   ေက်ာင္းအုပ္                   ၆-၁-၁၉၉၃    မွ   ၁၇-၆-၁၉၉၃

၈         ဦးရဲျမင့္                         ေက်ာင္းအုပ္                  ၁၈-၆-၁၉၉၃   မွ   ၂-၉-၁၉၉၈

၉         ဦးစိုးမိုးေအာင္                 ေက်ာင္းအုပ္                 ၁၃-၁၀-၁၉၉၈  မွ   ၇-၁၂-၁၉၉၉

၁၀       ေဒၚတင္တင္ျမ                ေက်ာင္းအုပ္                 ၃-၈-၂၀၀၀၀    မွ   ၃၁-၃-၂၀၀၄

၁၁       ဦးသန္းထြဋ္ေဆြ              ေက်ာင္းအုပ္                  ၁-၄-၂၀၀၄     မွ   ၃၀-၆-၂၀၀၅

၁၂       ေဒၚေထြးျမင့္                  ေက်ာင္းအုပ္                  ၁-၇-၂၀၀၅      မွ   ၁၆-၅-၂၀၀၇

၁၃       ေဒၚခင္ေမဇင္                 ေက်ာင္းအုပ္                   ၁၇-၅-၂၀၀၇   မွ   ယေန႔ထိ