လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းမွသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရွိေသာသင္တန္းမ်ား

                                 လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ႏွစ္စဥ္သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးလွ်က္ ရွိသည့္သင္တန္းမ်ား

ဖြင့္လွစ္သည့္ေနရာ            -    လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္း
                                             အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္၀ုိင္းဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
                                             ဖုန္း- ၀၁-၆၅၀၄၉၃၊ ၀၁-၉၆၆၁၃၁၀

 

၁။ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူစာသင္ဆရာမသင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္                   - ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူစာသင္ဆရာမသင္တန္း
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ          - လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနကဖြင့္လွစ္သည့္မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း(၄)(စာသင္ဆရာမ) တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသူမ်ား
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ                - (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ                    - (၄) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္အႀကိမ္ေရ  - ၁ ႀကိမ္ 
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္           - သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
             အဆင့္အတန္း       

 

၂။   ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူ(ေစတနာ)ဆရာမသင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္            -  ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူ(ေစတနာ)ဆရာမသင္တန္း
    ( ခ)     သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ  -  လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနက အသိအမွတ္္ျပဳ ေထာက္ပံ့မႈေပး လ်က္ရွိသာ ကုိယ္ထူကုိယ္ထႏွင့္ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမူႀကိဳမ်ားတြင္ စာသင္ဆရာမ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး မွေထာက္ခံေစ လႊတ္သူမ်ား
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ        -  (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ            -  (၄) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္       -    ၁ ႀကိမ္
              အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္   -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
              အဆင့္အတန္း           

 

၃။  ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူ(ေစတနာ)တာ၀န္ခံဆရာမသင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္          -    ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူ(ေစတနာ)တာ၀န္ခံ ဆရာမသင္တန္း
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ -    လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနက အသိအမွတ္္ျပဳ ေထာက္ပံ့လ်က္ ရွိေသာကုိယ္ထူ ကုိယ္ထ ေစတနာ့၀န္ထမ္း မူႀကိဳမ်ား၏ တာ၀န္ခံ ဆရာမ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ  ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး မွေထာက္ခံေစ လႊတ္သူမ်ား
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ       -    (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ           -    (၄) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္      -    ၁ ႀကိမ္
              အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္  -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
              အဆင့္အတန္း          

 

၄။       ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူ ဆရာမ(အခေပး)သင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္             -  ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူ ဆရာမ(အခေပး)သင္တန္း
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ    - ကုိယ္ပုိင္မူႀကိဳ တည္ေထာင္လိုသူႏွင့္ တည္ေထာင္ထားသူမ်ား၊
                                                     -  ကေလးသူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးုကုိ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊
                                                     -  အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္သူ၊
                                                     -  အသက္ (၁၈ ႏွစ္မွ ၅၅ ႏွစ္)အတြင္း၊
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ           -  (၆၅) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ               -    (၄) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္          -    ၆ ႀကိမ္
              အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္     -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
              အဆင့္အတန္း              

 

၅။   လူမႈ၀န္ထမ္းဘာသာရပ္ဆင့္ပြားသင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္             -  လူမႈ၀န္ထမ္းဘာသာရပ္ဆင့္ပြားသင္တန္း
    ( ခ)  သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ      -  လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနတြင္ လက္ရွိတာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိေသာ လူမႈ(၂)၊(၃)၊(၄) ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ စိတ္၀င္စားသူ အျခားရာထူး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည့္ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား
                                                     -  ဘြဲ႕ရ
                                                     -  အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အကၽြမ္း၀င္သူမ်ား
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ         -  (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ             -  (၄) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္        -  ၁ ႀကိမ္
             အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -  သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
             အဆင့္အတန္း              

 

၆။  ေစတနာလူမႈ၀န္ထမ္းအရာရွိသင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္             -  ေစတနာလူမႈ၀န္ထမ္းအရာရွိသင္တန္း
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ   -  ရပ္ရြာအတြင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား
                                                    -  ဘြဲ႕ရ
                                                    -  လူမႈေရး လုပ္ငန္းကုိ စိတ္ေရာ ကုိယ္ပါ ျမွဳပ္ႏွံေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ သူျဖစ္ၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာျ ပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ ထမ္းရံုးက ေထာက္ခံေစ လႊတ္သူ  
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ         -  (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ             -  (၄) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္        -  ၁ ႀကိမ္
             အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -  သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
             အဆင့္အတန္း              

 

၇။   ဦးစီးအရာရွိသင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္             -  ဦးစီးအရာရွိသင္တန္း
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ    -  လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသုိ႔ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူ မ်ား၊
                                                    -  ဌာနတြင္းတစ္ဆင့္နိမ့္ရာထူးမွဦးစီးအရာရွိအျဖစ္ရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္းခံရသူမ်ား
    ( ဂ)   သင္တန္းသားဦးေရ           -  (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ              -  (၆) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္         - ၂ ႏွစ္ ၁ ႀကိမ္
             အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
             အဆင့္အတန္း             

 

၈။       ၀န္ထမ္းမ်ားကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း Level -1
    (က)    သင္တန္းအမည္             -  ၀န္ထမ္းမ်ားကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း Level -1
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ    -  လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၀န္ထမ္းမ်ား
                                                    -  ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ထိေတြ႕လုပ္ကုိင္ရမည့္သူမ်ား
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ         -  (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ             -  (၈) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္        -  ၃ ႀကိမ္
             အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
              အဆင့္အတန္း       

 

၉။       ၀န္ထမ္းမ်ားကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း Level -2
    (က)    သင္တန္းအမည္            -    ၀န္ထမ္းမ်ားကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း Level -2
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ   -    Level-1တြင္သင္ယူစဥ္ကLevel-2တြင္တက္ေရာက္ရန္အဆင့္မွီသူမ်ား
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ         -    (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ             -    (၈) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္        -    ၂ ႀကိမ္
             အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
             အဆင့္အတန္း              

 

၁၀။     ရံုးလုပ္ငန္းအေျခခံသင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္            -    ရံုးလုပ္ငန္းအေျခခံသင္တန္း
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ   -    ရံုးလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ဌာနတြင္း၀န္ထမ္း အငယ္တန္းစာေရး၊ အႀကီးတန္းစာေရးမ်ား
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ         -    (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ             -    (၄) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္        -    ၁ ႀကိမ္
             အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
             အဆင့္အတန္း              

 

၁၁။     ရံုးလုပ္ငန္းမြမ္းမံသင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္            -    ရံုးလုပ္ငန္းမြမ္းမံသင္တန္း
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ   -    ရံုးလုပ္ငန္းအေျခခံသင္တန္းဆင္းျပီးသူ ဌာနတြင္း၀န္ထမ္းမ်ား
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ         -    (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ             -    (၄) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္        -    ၁ ႀကိမ္
             အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
             အဆင့္အတန္း              

 

၁၂။     ဌာနတြင္းကေလးသူငယ္ႀကီးၾကပ္သူသင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္            -    ဌာနတြင္းကေလးသူငယ္ႀကီးၾကပ္သူသင္တန္း
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ   -    သင္တန္းေက်ာင္း၊ဌာနငယ္မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ယူရသူမ်ား၊ လူမႈ(၂)၊(၃)၊(၄)၀န္ထမ္းမ်ား
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ         -    (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ             -    (၂) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္        -    ၁ ႀကိမ္
             အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
             အဆင့္အတန္း 

 

၁၃။     ေစတနာကေလးသူငယ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္             -    ေစတနာကေလးသူငယ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသင္တန္း
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ   -    ျပည္နယ္ /တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္း ရံုးမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေစ လႊတ္သူ စတနာ့ ၀န္ထမ္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ         -    (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ             -    (၂) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္        -    ၁ ႀကိမ္
             အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
              အဆင့္အတန္း              

 

၁၄။     ေစတနာႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(မူးယစ္)သင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္             -    ေစတနာႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(မူးယစ္)သင္တန္း
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ   -    ျပည္နယ္ /တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္း ရံုးမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေစ လႊတ္သူ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ         -    (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ             -    (၂) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္        -    ၁ ႀကိမ္
             အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
             အဆင့္အတန္း              

 

၁၅။     ေစတနာ၀န္ထမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးသင္တန္း(ပရဟိတ/ဘုိးဘြား)
    (က)    သင္တန္းအမည္            -    ေစတနာ ၀န္ထမ္းေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ား စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္မား ေရးသင္တန္း (ပရဟိတ/ ဘုိးဘြား)
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ   -    ေစတနာ့၀န္ထမ္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ ေထာက္ခံ ေစလႊတ္သူ
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ        -    (၂၀) ဦး
    (ဃ)   သင္တန္းကာလ             -    (၂) ပတ္
    ( င)   တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္        -    ၂ ႀကိမ္
            အႀကိမ္ေရ
    ( စ)   သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
            အဆင့္အတန္း              

 

၁၆။    ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္း
    (က)   သင္တန္းအမည္             -    ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္း
    ( ခ)   သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ   -    လုပ္ငန္းဌာနခြဲအလုိက္ ေရြးခ်ယ္ေပးသူ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား
    ( ဂ)   သင္တန္းသားဦးေရ         -    (၂၀ မွ ၄၀) ဦး
    (ဃ)   သင္တန္းကာလ             -    (၁) ပတ္
    ( င)   တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္        -    ၂ ႀကိမ္
            အႀကိမ္ေရ
    ( စ)   သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
            အဆင့္အတန္း              

 

၁၇။     ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုသူ အကူကေလးၾကည့္ဆရာမသင္တန္း
    (က)    သင္တန္းအမည္            -    ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုသူ အကူကေလးၾကည့္ဆရာမသင္တန္း
    ( ခ)    သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈ   -    ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားႏွင့္ မူႀကိဳမ်ားမွ လူမႈ(၅)၀န္ထမ္းမ်ား
    ( ဂ)    သင္တန္းသားဦးေရ         -    (၂၀) ဦး
    (ဃ)    သင္တန္းကာလ             -    (၄) ပတ္
    ( င)    တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္သည့္        -    ၁ ႀကိမ္
             အႀကိမ္ေရ
    ( စ)    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္    -    သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
             အဆင့္အတန္း