ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ရတနာအျဖစ္ ကေလးငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကစုိ႔

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာလ( ၇ )ရက္ -

    ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ကြန္ဗင္းရွင္း CRC စာခ်ဳပ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရ (၄)ခုျဖစ္တဲ့ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ခြင့္၊ အကာအကြယ္ ရရွိခြင့္ႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ တုိ႔ကုိေရွးရႈျပီး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ INGOs, NGOs မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကေလးသူငယ္ မ်ား၏ မုိင္းအႏၱရယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ျပည္သူလူထု အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ရွာေဖြျပီး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ မုိင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ျပီး မိုင္းအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ မုိင္းရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး မုိင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းသည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ တတိယႏွင့္ စတုတၳ အႀကိမ္ အစီရင္ခံစာကုိ တင္သြင္းၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္၍ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မုိင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ Plan of Action မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတုိ႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာႏွင့္ နည္းပညာမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား မွ်ေ၀ေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ နံနက္ (၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ( ၅ )ရက္ -

    ၂၀၀၈-၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၅၈.၃၈သန္း ရွိသည့္ အနက္ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔အနက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ၆၃.၉၉%၊ ပညာေရးက႑တြင္ ၇၆.၆၄%ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑တြင္ ၅၀.၉၉%ရွိေနသည္ကုိ ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သစ္ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းအားကုိ အေလးေပးၿပီး အျပည့္အ၀အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ဦးတည္သည့္ ေဘဂ်င္းညီလာခံႀကီးမွ ခ်မွတ္လုိက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ  ႏုိင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ ေၾကာင္းျဖင့္ (၅.၁၁.၂၀၁၂)ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ က်င္းပသည့္ "အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး"ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနား တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ( ၁ )ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၀န္ ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး  ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ယေန႕ နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ "သက္ရြယ္စံုညီ လူ႕ေဘာင္စီသို႕" ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားေန႔ အခမ္းအနား တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘိုးဘြား ရိပ္သာမ်ား တည္ေထာင္ျပီး သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို စတင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ဘိုးဘြား ရိပ္သာမ်ား တည္ေထာင္ၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စနစ္သည္ အနာဂတ္တြင္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုအမ်ားစု၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ျပည့္စံုေအာင္ မျဖည့္စြမ္းႏိုင္သည့္အတြက္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္းကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကပင္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းက လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ျပည္သူလူထုအတြင္း မွန္ကန္သည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား မိသားစု တစ္ဦးခ်င္းဆီမွ တစ္ရက္ကြက္လံုး တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ တစ္ကမၻာလံုးသို႕ စိမ့္၀င္ျပန္ႏွံရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႕အျပင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ဘ၀လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲလ်က္ ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းက႑ ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၂၇) -

    စက္တင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္း က႑ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည့္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအား Danchrrchid Myanmar မွ Mine Action Advisor ျဖစ္သူ Ms.Kim Warren လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၂၆) -

           လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ Danchrrchid Myanmar မွ Mine Action Advisor ျဖစ္သူ Ms.Kim Warren ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၀န္ႀကီးရံုး၏ ေမခလာ ဧည့္ခန္းမတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုုရာမုိင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ (၇.၁၁.၂၀၁၂) ရက္ေန႔မွ (၉.၁၁.၂၀၁၂)ရက္ေန႔ထိ Sky Place Hotel ၌ မုိင္းအႏၱရယ္ အသိပညာေပး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။