လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၆.၈.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ WAVE MONEY (DIGITAL MONEY MYANMAR) တို႔အၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တတိယသုံးလပတ္ႏွင့္ စတုတၳသုံးလပတ္၌ အက်ဳံးဝင္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသူမ်ားထံသို႔ Electronic Cash Transfer (ECT)ျဖင့္ အစီအစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဒၚခင္ေမႏု၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ Mr. Neil Waller၊ Chief Risk Officer ၊Wave Money Myanmar တို႔ သည္ (၆-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (၁၁း၃၀) အခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးခန္းတြင္ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (UPR) အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်က္အလက္မ်ား တိက်ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးသုံးသပ္ ညႇိႏႈိင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၆.၈.၂၀၂၀ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ Universal Periodic Review(UPR) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္စတုတၳအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ (မူၾကမ္း) အေပၚ လူမူဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက စုစည္း တင္ျပေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုတိက်ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရး သုံးသပ္ျခင္း အစည္းအေဝးကို အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန၌ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေသာ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅.၈.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး Covid-19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေသာ ကမာၻ႔ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေနနံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၇.၂၀၂၀ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔” အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝွခါေက်း႐ြာ၊ ေျမၿပိဳက်မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေသဆုံးသူမိသားစုဝင္ ထိခိုက္လြယ္ အုပ္စုမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္အစည္းအ႐ုံး(ဗဟို)က ပါဝင္လႉဒါန္း

ဇူလိုင္လ ၂၄၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝွခါေက်း႐ြာ ရတနာေျမတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ အသက္ေဘးႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသူမ်ား၏ က်န္ရစ္ေသာမိသားစုဝင္မ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈညႇိႏႈိင္းေဆြေးေႏြး

ဇူလိုင္ ၂၁၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးတို႔ရွိ COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးအတြက္ ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ တြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္း၌ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပု၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း COVID - 19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္

တီးတိန္၊ ၁၅.၇.၂၀၂၀ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားႏွင့္ ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ားေပးအပ္ျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ COVID 19 လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားညႇိႏႈိင္း

တီးတိန္ၿမိဳ႕၊ ၁၄.၇.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ယေန႔ ညေနပိုင္းက ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္

ထားဝယ္၊ ၁၂.၇.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိရာ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြက္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ထားဝယ္ၿမိဳ႕၌ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။