လူကုန္ကူးခံရသူ (၂)ဦးအား ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္​​ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၁ (၇.၇.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်င္ခါးကုန္း ေက်းရြာေန

အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ သမဝါယမဦးစီးဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္း၍ ရပ္ရြာအေျချပဳ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္၁၁ (၇.၇.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနပုသိမ္အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕ သမဝါယမဦးစီး ဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ရပ္ရြာအေျချပဳ

ပုသိမ္အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမွ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အိမ္တြင္းမႈလက္မႈပညာ အေျခခံသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္၁၁ (၇.၇.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၈:၀၀)အခ်ိန္တြင္ ပုသိမ္အိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္းမွ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အိမ္တြင္းမႈလက္မႈအေျခခံသင္တန္းက ိုဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္

ျမန္မာလက္သေကၤတျပဘာသာစကားျဖင္‌့ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈအေပၚ နားလည္မႈျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၁ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာနမွ ႀကီးမႉး၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၅) ရက္ေန႔မွ (၆) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္း အတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာလက္သေကၤတျပဘာသာစကားျဖင္‌့ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈ အေပၚ နားလည္မႈျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစစ္ၿမိဳင္မွ အဖြင္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးျမတ္သူဝင္းမွအမွာစကားေျပာၾကားပါသည္

ဝါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၁ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ စစ္ေတြကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ (၇.၇.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၌ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွ

ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (ECI) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇူလိုင္ ၁၁ (၁၀.၇.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ (၁၃:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္း အေဝးခန္းမ၌ လည္းေကာင္း ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အေျခအေနတိုင္းတာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ECI အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း ဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူလူထုထံသို႔ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္၁၁ ၈.၇.၂၀၁၇ရက္ေန႔၊ဝါဆိုလျပည့္ေန့တြင္ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးးသည္အျခားဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိုပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာ သုံးသပ္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၉ ျပည္သူလူထုအတြင္း လူမႈေရးျပႆနာမ်ား၊ ေဘးဒုကၡမ်ားၾကဳံေတြ႕ရင္ဆိုင္ရၿပီး အကူအညီ မ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိသူမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈအကူ အညီမ်ားေပးနိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ညႇိႏွိုင္းျခင္း ႏွင့္အကူအညီမ်ား တစ္နိုင္ငံလုံးသို႔ ျဖန္႔က်က္လႊမ္းျခဳံေစေရးႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွဦးေဆာင္ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးတြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံမ်ားအလိုက္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လာမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည့္အခ်က္မ်ား၊ လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳဘ႑ာေငြႏွင့္ အခ်ိန္မီ၊ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးနိုင္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး အေထာက္အပံ့ေပးမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ျပဳစုၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉးမ်ားထံအသိ ေပးအေၾကာင္းၾကားစာထုတ္ျပန္နိုင္ရန္

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး အျပည့္အဝေဖာ္ေဆာင္ေပးနုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး မွာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉-၆-၂၀၁၇ ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးစည္းမ်ဥ္းနွင့္ ေဂဟာ၊ သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုး ရွိရမည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနွင့္ ကာကြယ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႕နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေဂဟာမ်ားသည္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳျဖစ္ၿပီး (၃၄၅)ခု ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရအသိအမွတ္မျပဳရေသးေသာ ပရဟိတေဂဟာ (၄၀၆)ခုခန္႕ရွိေၾကာင္း၊

ေတာင္ႀကီးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၏ မိဘအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ၂၉.၆.၂၀၁၇ ၂၉.၆.၂၀၁၇ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း (၀၂ း ၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး လက္ေအာက္ရွိ ေတာင္ႀကီးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳ လုပ္သည့္ မိဘအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ေက်ာင္းအုပ္ ေဒၚဆြီခိဏ္းဟမ္မွ ဦးေဆာင္၍ ကေလးဖြံ့ၿဖိဳးမႈ(Child Development) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေဆြးေႏြးျခင္း ၊