ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းရွိ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ(၁၄)

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းရွိ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက မိမိတို႕၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအလိုက္ မူဝါဒမ်ားအသီးသီးခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲရာတြင္ ေဘးဒဏ္မ်ားကိုၾကံ့ၾက့ံခံႏိုင္ေသာ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ပါက အလ်င္အျမန္တံု႕ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ျပည္စံုသည့္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းေဖၚေဆာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရပါေၾကာင္း၊ ယင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႕ဝန္ၾကီးဌာန၏ အေရးၾကီးေသာမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုလို ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံစားခဲ့ရေသာေဒသမ်ားတြင္လည္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ား အတြက္ လည္း မိမိတို႕ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု အျဖစ္ အလုပ္အကိုင္ ေဖၚေဆာင္ေရးအတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္အား ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈ RedCross Movement(RCM) အဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ေအာက္တုိဘာ၊ ၁၁ ရက္
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈ RedCross Movement(RCM)အဖြဲ႔က အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။
ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နမိတ္မ်ဥ္းအနီး ယာယီေနထုိင္သူမ်ားအား ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ကနဦး ေလ့လာျခင္းခရီးစဥ္(ၿခံစည္းရုိးကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းမျပဳဘဲ)သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ ဒုတိယအႀကိမ္ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား၊ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအားတင္ျပျခင္း၊ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ေသာႏႈန္းထားမ်ား တေျပးညီျဖစ္ေစေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ ေက်းရြာရွိ ပိတ္သိမ္းၿပီး IDP စခန္းမ်ား ၾကည့္ရႈေလ့လာ

စစ္ေတြ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၄
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ေရာက္ရွိေနေသာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာအထူး ကိုယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgener ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံတို႔ႏွင့္အတူ ယေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ေက်းရြာရွိ ပိတ္သိမ္းၿပီး IDP စခန္းမ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ရႈၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္သံအမတ္ႀကီးတုိ႔ သီးျခားစီလာေရာက္ေတြ႕ဆံု

​ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ(၁၂)
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgenerႏွင့္အဖြဲ႔က ယေန႕နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံပါသည္။
ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႔တစ္ရပ္လုံးက အားသြန္ခြန္စုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီပြားဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးစသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္(၃)ရပ္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္။
၂၀၁၈-၁၉ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးနိုင္သက္လြင္ ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိိသူမ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။