ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးေရးအစီအစဥ္ (MCCT) ကနဦး စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရအေျခအေနမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစ ေရးဦးတည္၍ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးေရးအစီအစဥ္ (MCCT Program) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ခ်င္းျပည္နယ္အစီအစဥ္သည္ ပထမဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ အစီိအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၏ တိုးတက္မႈမ်ားအား တိုင္းတာနိုင္ရန္အတြက္ ကနဦးအေျခအေန အား ဆန္းစစ္သည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုအား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (LIFT) ၏ ရန္ပုံေငြထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံး၌ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး အဆိုပါစစ္တမ္း၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာအား ယေန႔ တြင္ထုတ္ျပန္ျဖန္ခ်ိခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္IDPစခန္းအားအၿပီးသတ္ပိတ္သိမ္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ IDPစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းနိုင္ေရး အတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နိဒင္္IDP စခန္းပိတ္သိမ္းနိုင္ေရး အတြက္ နိဒင္ေက်းရြာ အနီးတြင္ ေနအိမ္သစ္ (၈၅)လုံး ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရက စနစ္တက် ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာ ခ်ထားေပးခဲ့ရာ ယခုအခါ အိမ္ေထာင္စု အားလုံး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစခန္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု (၈၅)စု လူဦးေရ (၅၈၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ား အၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ IDP စခန္း (၂၁) ခုက်န္ရွိေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကညင္ေတာ IDP စခန္း၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ တန္းရြာ IDP စခန္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး ပဲခူးတိုင္း ေဒသၾကီး အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ား အျမန္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္း သူမ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းက ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕မ်ားသို႕ ေရာက္ရွိၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားကို အားေပးေထာက္ပံ့ျခင္း အခမ္းအနားမ်ားသို႕ တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႕၀န္ၾကီး ဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈေပၚမူတည္၍ ျပည္သူမ်ား တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္း သူမ်ားကိုလည္း ၎တို႕ရရွိမည့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရး၊ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို မသန္စြမ္းအဆင့္ သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ပံုမွန္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳႏိုင္ေအာင္လည္း ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မသန္ေသာ္လည္း စြမ္းၾကသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အစိုးရ၊ ျပည္သူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားၿပီး၊

မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း ဆိုင္ရာ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးတက္ေရာက္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိဟိုတယ္၌ ယေန႔ နံနက္(၀၉:၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳး၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစစ္ၿမိဳင္ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊

ျပည္သူ႔အက်ိဳး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေဆြးေႏြးျခင္းေဆာင္႐ြက္

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအ‌ေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက မိမိတို႔၀န္ႀကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာန(၃)ခုစလုံး၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႕ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ရွိမႈအျပင္ ေစတနာကိုပါ ေပါင္းစပ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အတိုင္း ျပည္သူမ်ားအတြင္း ပုံရိပ္အျဖစ္ ေပၚလြင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန၏ပုံရိပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကစ၍ အေျခခံဝန္ထမ္းမ်ားအထိ ဝန္ထမ္းအားလုံး၏ ေဆာင္႐ြက္မႈ အေပၚမူတည္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္ပုံရိပ္ ထပ္တူ က်ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊