ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း COVID - 19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္

တီးတိန္၊ ၁၅.၇.၂၀၂၀ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားႏွင့္ ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ားေပးအပ္ျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ COVID 19 လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားညႇိႏႈိင္း

တီးတိန္ၿမိဳ႕၊ ၁၄.၇.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ယေန႔ ညေနပိုင္းက ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္

ထားဝယ္၊ ၁၂.၇.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိရာ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြက္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ထားဝယ္ၿမိဳ႕၌ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေပးအပ္

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၁၁.၇.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိရာ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံ၊ ျပည္နယ္ လူမႈေရး ဝန္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသ ေရးဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

COVID - 19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕၀င္ မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသိရွိႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၉-၇-၂၀၂၀ COVID - 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသိရွိႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ Online အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၇.၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို Online အခမ္းအနားအျဖစ္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ COVID-19 ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမသို႔ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕(၁၁)ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ Online အခမ္းအနားသို႔ Online မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ UN အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ဇူလိုင္ ၂ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာ စုလွဟန္အား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အႀကိဳ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ေဆာင္႐ြက္

ဇူလိုင္ ၂ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အႀကိဳ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ၂-၇-၂၀၂၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၇:၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္ လမ္း(V-4) လမ္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္ႀကိဳးဝိုင္း အကြက္အမွတ္(၁၃)၊ သစ္ေတာေျမေနရာတြင္ Covid-19 စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ၊ အခက္အခဲမ်ားသိရွိႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး

ဇူလိုင္ ၂ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕က အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ ခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)တို႔မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ၊ အခက္အခဲမ်ား၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက Video Conferencing ျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳျခင္း ေဆာင္႐ြက္

ဇူလိုင္၊ ၁၊ ျမစ္ႀကီးနား အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း COVID- 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။