ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံျပီး ဌာနငယ္ / သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄ -

    လူမႈ၀န္ထမး္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္၊ နံနက္  ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္  မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံ၍ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္လ်က္ရွိသည့္ ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား၊ လူမႈဂရုဏာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြမႈျဖစ္ေအာင္ မျဖစ္မေန ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေစတနာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိမိတုိ႔၏ မြန္ျမတ္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီက ျမင့္ျမတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ အေရးေပၚ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္၊ မီးေဘးႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္သူ လူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏုိင္ရန္ ပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ သရုပ္ျပပြဲမ်ား၊ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လမ္းညႊန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပေရး လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၁)ရက္ -

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ အစည္း အေ၀းခန္းမတြင္ (၂၀.၉.၂၀၁၂)ရက္၊ ေန႔လည္ (၀၂း၀၀)နာရီ၊ အခ်ိန္၌ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ (၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားေန႔အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္ စြာက်င္းပႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းအား က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္းျမန္မာ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၈) -

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား (၁၈-၉-၂၀၁၂) ရက္ေန႕ မြန္းလြဲ (၁) နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးရံုးရွိ ေမခလာခန္းမတြင္ ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္း အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရာ ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္း (ျမန္မာ) ဥကၠဌ ဦးျမတ္သူ၀င္းမွ ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက မသန္စြမ္း သူမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူအားလံုး၊ က႑အားလံုးႏွင့္ ဆက္ဆပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အစဥ္တစိုက္ အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား Asia University For Women မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၈) -

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား Asia University For Women တည္ေထာင္သူ Mr. Kamal Ahmed သည္ စက္တင္ဘာ (၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁)နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးရံုး ေမခလာ ဧည့္ခန္းမသုိ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု၍

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလႈိင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း ေက်ာင္း၊ ဌာနမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ (၁၃) -

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလွုိင္ သည္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီက ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆၅) က်ိဳက္၀ုိင္းဘုရားလမ္းရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း အတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္း အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ဌာနမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္၊ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကုိ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလႈိင္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။

ေနျပည္ေတာ္ -

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ရင္ေသြးရတနာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊ ေတာ္၀င္ရတနာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္ နန္းထုိက္ရတနာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း တုိ႔ကုိ ယေန႔နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒၚစုစုလႈိင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရာ

ကုသုိလ္လည္းရ၊ ၀မ္းလည္း၀

ကုသိုလ္လည္းရ၊ ၀မ္းလည္း၀ ေဆာင္းပါးရွင္ - ေဒၚညိဳညိဳ ကေလာင္အမည္ - ညိဳ(လူမႈ) ရာထူး - ဦးစီးအရာရွိ ဌာန - လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမက႑အလိုက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၃)ရက္ -

          ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီရံုးတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ က႑အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားကုိ ယေန႔ မြန္းလဲြ(၁း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္ ဦးသန္းေဌးမွ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးက က႑အလိုက္ ေဒသအလိုက္ ေရတုိေရရွည္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျပီး လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနရဲ႕ က႑အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ ရမည့္ေဒသအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး၊

သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လူငယ္ထုႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္စုိ႔

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေအာက္ရိွ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနား

ရန္ကုန္။ ၂၀၁၂ခုုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ - ၂၀၁၂ခုုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ေန႔ တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေအာက္ရိွ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကို အမွတ္(၆၅) က်ဳိက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။