ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇.၁.၂၀၂၀ ျမန္မာႏိုင္ငံသက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံသက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသည္ စတုတၳအႀကိမ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၄)ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ရာ (၃)ခ်က္ကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊
မႏၲေလး၊ ၂၆.၁.၂၀၂၀ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္းသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ Kyoshin Company က အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀၀၀၀) လႉဒါန္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အဆိုပါေက်ာင္း၌က်င္းပရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ႁပြန္တန္ဆာ၊ ၂၅.၁.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေဒါက္ေဒသ ေဂ်ာင္းတာေကြၽး႐ြာအုပ္စု ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ေမတၱာေပါင္းကူးတံတား ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ႁပြန္တန္တာၿမိဳ႕၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ပႏၷတင္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၄.၁.၂၀၂၀ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း၊ ကေလးက်န္းမာပညာအဖြဲ႕ႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေတာ္ဝင္ကေလးက်န္းမာပညာ အဖြဲ႕မွပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္း၍ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၂.၁.၂၀၂၀ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔လူ႔ဘဝအစရက္(၁၀၀၀)အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အသိပညာေပး ဆက္သြယ္ေရး အေထာက္ကူျပဳ နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၁.၂၀၂၀ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေရးဆြဲေရး ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀.၁.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Community and Family Services International(CFSI) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာသက္ႀကီး႐ြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (HelpAge International (Myanmar)) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး ေမခလာခန္းမ၌ သီးျခားစီလာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၁.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား World Bank Global Director for Social Development ျဖစ္သူ Ms. Louise Cord ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔က ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၁.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Virginia Gamba ႏွင့္အဖြဲ႕အား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ၊ ရန္ကုန္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရန္ကုန္ျမို့၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္နွင့္၄င္းမွေမြးဖြားေသာ အသက္(၂)ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေျကးေထာက္ပံ့ျခင္း (MCCT) အစီအစဉ္တြင္  ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ (Child Development) နွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ အသိပညာေပးနိုင္ေရး ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဉ္ညွိနွိုင္းျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း၌ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ျပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းသို့ သြားေရာက္ျကည့္ရႈျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။