ေဂဟာ/သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးရွိရမည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား (၂၀၁၇)