လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ အား သုံးသပ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှု၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်