(၃၃) ႏွစ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းအထိမ္းအမွတ္ ကမာၻ႔ကေလးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား

(၃၃) ႏွစ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းအထိမ္းအမွတ္ ကမာၻ႔ကေလးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို (၂၁.၁၁.၂၀၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္(၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

(၃၃)ႏွစ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း အထိမ္းအမွတ္ (ကမာၻ႔ကေလးမ်ားေန႔) အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

၂၀၂၂ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၃၃)ႏွစ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ (ကမာၻ႔ကေလးမ်ားေန႔)အခမ္းအနားကို (၂၀.၁၁.၂၀၂၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉:၀၀)နာရီတြင္ အမွတ္(၄၉)၊ မလိခလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

၂၀၂၂ခုႏွစ္၊ကမာၻ႔ကေလးမ်ားေန႔အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း

၂၀၂၂ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၃၃)ႏွစ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ (ကမာၻ႔ကေလးမ်ားေန႔) အခမ္းအနားအႀကိဳလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးတင့္လြင္ (၃၃)ႏွစ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား တက္ေရာက္

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ (၃၃)ႏွစ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာကုလသမဂၢညီလာခံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၉ နာရီခြဲအခ်ိန္က မေကြးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးတင့္လြင္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၂၃-၂၀၃၂) NSPAW Phase II ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ NSPAW Focal Person မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

၁၅.၁၁.၂၀၂၂၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွဦးစီး၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၂၃-၂၀၃၂) NSPAW Phase II ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ NSPAW Focal Person မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀:၀၀) နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ညႇိႏႈိင္အစည္းအေဝးတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန (၄၃) ခုမွ NSPAW Focal Person (၄၃) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း အထိမ္းအမွတ္ (ကမာၻ႔ကေလးမ်ားေန႔) အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

၂၀.၁၁.၂၀၂၂၊ ေနျပည္ေတာ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းအထိမ္းအမွတ္ (ကမာၻ႔ကေလးမ်ားေန႔) အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ (In Person/ Online) ေပါင္းစပ္သည့္ Hybrid စနစ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

မြန္ျပည္နယ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီမွႀကီးမႉး၍ ျပည္နယ္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို (၁၅.၁၁.၂၀၂၂) ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္.....

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး

၁၁.၁၁.၂၀၂၂၊ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ Gender/ CEDAW/ NSPAW ႏွင့္ UNSCR 1325 အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

၁၁.၁၁.၂၀၂၂ (ေသာၾကာေန႔) မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွႀကီးမႉးၿပီး ( ၁၁.၁၁.၂၀၂၂ ) ရက္ေန႔၊ နံနက္ ( ၁၀:၀၀ ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေမာ္လ‌ၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္ဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးခန္းမ၌ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ဌာနငယ္/ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား Gender/ CEDAW/ NSPAW ႏွင့္ UNSCR 1325 အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ