ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ နည္းဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားအျမင္ ခ်င္းဖလွယ္ ညႇိႏႈိင္းသည့္ အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔က လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး Korea International Cooperation Agency (KOICA) မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္မ်ားရွိေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား အတြက္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားလႉဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္

၂၃ ေအာက္တိုဘာ၊ ေနျပည္ေတာ္ Korea International Cooperation Agency (KOICA) မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္မ်ားရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအတြက္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား လႉဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ ကာလလတ္ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ ႏိုင္ငံ အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ(Online) သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

၂၃ ေအာက္တိုဘာ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဉီးေဆာင္၍ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ ကာလလတ္ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ Online ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေရးေပၚယာဥ္ ယာဥ္ေမာင္း မ်ားႏွင့္ အကူတို႔အတြက္ အသိပညာေပးအစီအစဥ္တက္ေရာက္

ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း သံသယရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား သယ္ယူ/ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ အသိပညာေပးအစီအစဥ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ယာဥ္ေပၚတြင္လိုက္ပါကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ Online ျဖင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၁၀.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား အနက္ အေရးေပၚကားမ်ားျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း သံသယ ရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား သယ္ယူ/ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚ တြင္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားအသိပညာေပး အစီအစဥ္ကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Zoom Meeting ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

(၁၀.၁၀.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ World Mental Health Day အထိမ္းအမွတ္ Online အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၀.၁၀.၂၀၂၀ UNICEF (ျမန္မာ)ႏွင့္ Metanoia Mental Health Services and Resource Center တို႔ပူးေပါင္း၍ ကမာၻ႔စိတ္က်န္းမာေရးေန႔ (World Mental Health Day) အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ Online ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑ခြဲ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၈.၁၀.၂၀၂၀ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑ခြဲ၏ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးအား ယေန႔ နံနက္ (၉)နာရီတြင္ Online စနစ္ျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

BCGE ႏွင့္ UNWOMEN တို႔ပူးေပါင္း၍ COVID-19 ကာလအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈသေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း Webinar သို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၇.၁၀.၂၀၂၀ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအသင္း(Business Coalition for Gender Equality- BCGE)၏ COVID-19 ကာလအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈသေဘာထားစစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းမွ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း Webinar ကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၇) ရက္ေန႔တြင္ Online ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ (၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR)၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ဗီဒီယိုျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅.၁၀.၂၀၂၀ ကမာၻတစ္ဝွန္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ (၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ အြန္လိုင္းမွ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လူမႈသဟဇာတဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး အႀကိဳညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅.၁၀.၂၀၂၀ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လူမႈသဟဇာတဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လူမႈသဟဇာတဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Paung Sie Facility ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Football United အဖြဲ႕ တို႔ႏွင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။