(၁၀.၁၀.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ World Mental Health Day အထိမ္းအမွတ္ Online အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၀.၁၀.၂၀၂၀ UNICEF (ျမန္မာ)ႏွင့္ Metanoia Mental Health Services and Resource Center တို႔ပူးေပါင္း၍ ကမာၻ႔စိတ္က်န္းမာေရးေန႔ (World Mental Health Day) အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ Online ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑ခြဲ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၈.၁၀.၂၀၂၀ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑ခြဲ၏ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးအား ယေန႔ နံနက္ (၉)နာရီတြင္ Online စနစ္ျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

BCGE ႏွင့္ UNWOMEN တို႔ပူးေပါင္း၍ COVID-19 ကာလအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈသေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း Webinar သို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၇.၁၀.၂၀၂၀ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအသင္း(Business Coalition for Gender Equality- BCGE)၏ COVID-19 ကာလအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈသေဘာထားစစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းမွ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း Webinar ကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၇) ရက္ေန႔တြင္ Online ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ (၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR)၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ဗီဒီယိုျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅.၁၀.၂၀၂၀ ကမာၻတစ္ဝွန္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ (၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ အြန္လိုင္းမွ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လူမႈသဟဇာတဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး အႀကိဳညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅.၁၀.၂၀၂၀ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လူမႈသဟဇာတဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လူမႈသဟဇာတဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Paung Sie Facility ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Football United အဖြဲ႕ တို႔ႏွင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္အရ ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းျဖစ္မႈ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၃.၁၀.၂၀၂၀ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ( ၂၀၂၀ - ၂၀၂၄) အရ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းျဖစ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈ ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး (၇၅) ႀကိမ္ေျမာက္ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ အတြင္းက်င္းပသည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔အမ်ိဳးသမီးညီလာခံ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အဆင့္ျမင့္အစည္းအေဝး၌ ဗီဒီယိုျဖင့္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂.၁၀.၂၀၂၀ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္၊ နယူးေယာက္စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္(၉)နာရီ အခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့သည့္(၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔အမ်ိဳးသမီးညီလာခံ(၂၅)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အဆင့္ျမင့္ အစည္းအေဝး၌ ဗီဒီယိုျဖင့္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနား Video Conferencing စနစ္ျဖင့္က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁.၁၀.၂၀၂၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္(၁၁)နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး စုေပါင္းခန္းမ၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ ေအး၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏိုင္သက္လြင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အဘိုးအဘြားမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္အရ ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းျဖစ္မႈ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၀.၉.၂၀၂၀ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (၂၀၂၀ - ၂၀၂၄) အေပၚ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းျဖစ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္း၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ COVID – 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီျဖည့္ဆည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၉.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ COVID – 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသ၊ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီျဖည့္ဆည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရး ကိစၥမ်ားကို ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ခ႐ိုင္ဦးစီးမႉးမ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အြန္လိုင္း စနစ္ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။