(၇၆)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေမာ္လၿမိဳင္လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဘဂၤါလီကေလး (၈၉) ဦး ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိ

(၇၆) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ(၁)အရ “ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ၎ျပစ္ဒဏ္အျပင္ ယခုက်ခံရန္က်န္ရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုပါ ဆက္လက္က်ခံပါမည္” ဟူေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္...

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕(Nationwide Case Management Supervision Unit-NCMSU) Working Group လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိလူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕(Nationwide Case Management Supervision Unit-NCMSU) Working Group တတိယ(၃)လပတ္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနရွိ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ (၂၈.၁၂.၂၀၂၃) ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀:၀၀)နာရီက က်င္းပရာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ယႏၲရားမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရး အႀကိဳညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ASEAN Committee on Women-ACW ျမန္မာအေနျဖင့္ ACW Work Plan(2021-2025)တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အဆိုျပဳတင္သြင္းထားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ယႏၲရားမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးဆိုင္ရာေဒသတြင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ (Regional Workshop to Strengthening Capacity of National Mechanism for the Advancement of Women in AMS) က်င္းပႏိုင္ရန္ အႀကိဳညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးအား

အဆိုး႐ြားဆုံးပုံစံျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္းခံရေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားဖယ္ရွားေရးႏွင့္ျပန္လည္ကုစားေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္

(၂၇.၁၂.၂၀၂၃) ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အဆိုး႐ြား ဆုံးပုံစံျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္းခံရေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို (၂၇.၁၂.၂၀၂၃) ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးၾကည္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက In person တက္ေရာက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ အတြင္းေရးမႉးမ်ားက Online ျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊

မြန္ျပည္နယ္ လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်ား/ မေရးရာ အျမင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ (Gender Mainstreaming) အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

၂၀-၁၂-၂၀၂၃၊ (ဗုဒၶဟူးေန႔) မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးအစီအစဥ္ျဖင့္ က်ား/ မေရးရာအျမင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ (Gender Mainstreaming) အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၀-၁၂-၂၀၂၃) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္သင္တန္း Level-1 သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ Tdh-L တို႔ပူးေပါင္း၍ “သင္တန္းေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္သင္တန္း Level-1” ကို (၁၄.၁၂.၂၀၂၃) ရက္ေန႔မွ (၁၅.၁၂.၂၀၂၃) ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္၊ Hotel Max တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနရွိ ကေလးျပဳစုေရး (၇) ခုႏွင့္ လူငယ္ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးသင္တန္းေက်ာင္း (၁၆) ေက်ာင္းတို႔မွ သင္တန္းသား/သူ (၄၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးဝင္း သင္တန္းေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္သင္တန္း Level-1 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ သင္တန္းေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္သင္တန္း Level-1 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ကို (၁၄.၁၂.၂၀၂၃) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Hotel Max ၌က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးဝင္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္႐ုံးခ်ဳပ္က တာဝန္ရွိသူမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းအသီးသီးက သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး(၁၆)ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ (GBV) အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ

မြန္ျပည္နယ္၊ လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွႀကီးမႉး၍ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ မုဒုံၿမိဳ႕၊ အ.ထ.က(ခြဲ) ဗိုလ္ေတဇေက်ာင္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး (၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ (GBV) အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲအား (၈.၁၂.၂၀၂၃) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀:၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ က်ား(၄၆)ဦး၊ မ(၈၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၃၀)ဦးျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး (၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အသိပညာေပး Talk Show ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအသိပညာေပး Talk Show ႐ိုက္ကူးျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန လူထုအေျချပဳဗဟိုခန္းမတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး (၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ အသိပညာေပး Talk Show ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ အသိပညာေပး Talk Show ႐ိုက္ကူးျခင္းကို (၈.၁၂.၂၀၂၃) ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္႐ိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး (၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ GBV အသိပညာေပး အစီအစဥ္က်င္းပ

၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး (၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ GBV အသိပညာေပးအစီအစဥ္ကို မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးခန္းမ၌ (၅-၁၂-၂၀၂၃)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။