ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ က်င္းပ

ရန္ကုန္၊ ၇-၅-၂၀၁၉ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Park Royal Hotel ၌ ဆက္လက္က်င္းပ ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ရန္ကုန္ ၊ ၆.၅.၂၀၁၉
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Park Royal Hotel ၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္သန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္မႈျမႇင့္တင္ျခင္း ဆိုင္ရာ က႑စုံမွပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂ .၅.၂၀၁၉
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ မသန္စြမ္းမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္မႈျမႇင့္ တင္ျခင္းဆိုင္ရာ က႑စုံမွပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၊ Grand Amara ဟိုတယ္၌ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီ၏ (၂/၂၀၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၀.၄.၂၀၁၉ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီ၏ (၂/၂၀၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယဥကၠဌ(၁)၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ Good Neighbors International (Myanmar) အဖြဲ႕အၾကား နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၀.၄.၂၀၁၉
Good Neighbors International (Myanmar) သည္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္၍ စီမံခ်က္ေဒသအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေစေရး၊ ရပ္႐ြာ လူထုအား စီပြားေရးတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ ႏိုင္ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ Good Neighbors International (Myanmar) အဖြဲ႕တို႔ၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို (၃၀.၄.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ ဦးေဆာင္၍ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ Good Neighbors International (Myanmar) အဖြဲ႕မွ Country Director၊ Mr. Eun Chang Jang ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး Good Neighbors International (Myanmar) အဖြဲ႕သည္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံဂါရဝျပဳခဲ့ပါသည္။