“မိဘအရင္းသဖြယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္စာအုပ္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ” က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ Tdh-l တို႔ ပူးေပါင္း၍ “မိဘအရင္းသဖြယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္စာအုပ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ”ကို (၁၈.၁.၂၀၂၄)ရက္ေန႔ မွ(၁၉.၁.၂၀၂၄)ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ ၊ Hotel Max တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဌာနခြဲမ်ားရွိ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း(၃၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့..........

လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား ေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ပေပ်ာက္ေရး စီမံခ်က္ပါကေလးမ်ားအား ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး႐ုံး၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉးသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား ေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္ပါ ကေလးမ်ားအား

လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈအသိပညာေပးသင္တန္းေဆာင္႐ြက္ထားမႈ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ အသိပညာေပးသင္တန္းကို (၈-၁-၂၀၂၄) ရက္ေန႔မွ (၁၀-၁-၂၀၂၄) ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး

မႏၲေလးကေလးျပဳစုေရးဌာနမွ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ေလ့လာေရးခရီးပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး႐ုံး ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ မႏၲေလး ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ားအား ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေပ်ာ္႐ႊင္မႈရရွိေစေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္

လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပေဆာင္႐ြက္မႈ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး႐ုံး ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္းတို႔၌...

ေအာင္ေျမသာစံခ႐ိုင္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၇.၁.၂၀၂၄)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀:၀၀)နာရီတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံခ႐ိုင္၊ မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းခန္းမ၌ ခ႐ိုင္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

မႏၲေလးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအေျချပဳႏွင့္ရပ္႐ြာအေျချပဳသင္တန္းဆင္းပြဲ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး႐ုံး ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ မႏၲေလးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း အပတ္စဥ္(၆/၂၀၂၃)ကို

တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာပညာေပးေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာအေျချပဳ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာလိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ဆန္းစစ္စီမံျခင္းအစီအစဥ္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာပညာေပးေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာအေျချပဳအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာလိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ဆန္းစစ္စီမံျခင္းအစီအစဥ္ကို (၂၄.၁.၂၀၂၄) ရက္ေန႔တြင္...

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ အဆိုး႐ြားဆုံးပုံစံျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္းခံရေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ တတိယသုံးလပတ္၌ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အဆိုး႐ြားဆုံးပုံစံျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္းခံရေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ဖယ္ရွားေရးႏွင့္ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားခ်မွတ္ရန္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို...