ျပည္သူ ့ဝန္ေဆာင္မွ ုရုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ လူမွ ုဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ား အား ရပ္ရြာအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆြးေႏြး

က်ိဳင္းတံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇

လူမွ ုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ က်ိင္းတုံခရိုင္လူမႈဝန္ထမ္းရံုး၏ ျပည္သူ ့ဝန္ေဆာင္မႈရုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ား အား ရပ္ရြာအထိကြင္းဆင္းျပီး အပတ္စဥ္ လိုက္လံေဆြးေနြးလ်က္ရွိရာ ယခုအပတ္တြင္ ရပ္ကြက္(၂)ရွိ ျပည္သူမ်ားအား ကေလးျပ ုစုေရးဌါန၊ေက်ာင္းအုပ္မွ သြားေရာက္ရွင္းလင္းေဆြးေနြးခဲ ့ပါသည္။

UNCEDAW ေကာ္မတီသို႔ ေပးပိ႔ုတင္ျပရမည့္ အစီရင္ခံစာနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၫွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး

​​​​​​​ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၁.၆.၂၀၁၇          UNCEDAW ေကာ္မတီမွ ေပးပို႔လာေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကြန္ဗင္းရွင္းအေပၚ အၾကံျပဳသုံးသပ္ခ်က္မ်ား (CEDAW Concluding Observations) (၅၆)ခ်က္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အပိုဒ္ ၁၅(က)နွင့္ (ဃ)၊ အပိုဒ္ ၄၅(ဃ)နွင့္ (စ)တို့အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအစီရင္ခံစာအား (၂)နွစ္အတြင္း ေပးပို႔ ရမည္ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ UNCEDAW ေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔တင္ျပရမည့္ ၎အစီရင္ခံစာ နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေဝးအား (၂၀.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန့တြင္ လူမႈ ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊  အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္(၃၀)ဦး ျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း IDP Camp မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇              ၂၀-၆-၂၀၁၇ ရက္​​ေန႔တြင္​ ကခ်င္​ျပည္​နယ္​လူမႈဝန္​ထမ္​းရံုး၌ ျပည္​နယ္​လူမႈဝန္​ထမ္​းဦးစီးမွဴ းနွင္​့ Trocaire မွ Country Director တို႔​ေတြ႕ဆံုလ်က္ IDP Camp မ်ားတြင္​ လက္​ရွိ​ေဆာင္​႐ြက္​​ေနမႈမ်ားနွင္​့ ​ဆက္​လက္​​ေဆာင္​႐ြက္​မည့္​လုပ္​ငန္​းစဥ္​မ်ားကို​ေဆြး​ေ​ႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန နွင့္Voluntary Service Overseas(VSO) အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၁.၆.၂၀၁၇     (၂၁.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ ၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးနွင့္ Voluntary Service Overseas(VSO) အဖြဲ႕မွ Edcation Program Manager ျဖစ္သူ Mr. Roger Benjamin တို့ သည္တြေ့ဆုံ၍ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊  အမ်ိုးသမီးမ်ားနွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးေရးနွင့္ Research and Development Center တို့အတြက္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူ(၂)ဦးနွင့္ သုေတသန(၁)ဦးထားရွိ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမွူနွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္အသိပညာေပးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇        ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္လ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမွူနွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္အသိပညာေပးျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းအသိ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို(၂၀.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀:၀၀)အခ်ိန္တြင္ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕၊  ရြာေကာက္ရပ္ကြက္ ဓမၼာရုံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း လူမူဝန္ထမ္းရုံးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသႏၲာေထြးနွင့္လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ဦး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔သည္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူ(၇၁)ဦးတို႔အား အသိပညာေပးေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။

ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ျဖိဳးမႈရရွိေစရန္ မိခင္ဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ေထာက္ပံ့ေၾကးကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၁၉.၆.၂၀၁၇ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ေန႔ကေလးထိန္း ေက်ာင္းမ်ားနွင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား မဖြင့္လွစ္နိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ျဖိဳးမႈရရွိေစရန္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ပုသိမ္ႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေျမသာဇံျမဳိ႕နယ္၊ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္နွင့္ အမရပူရျမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ မိခင္ဝိုင္း (၁၁) ဝိုင္းအား လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ကိစၥရပ္အား မိခင္ဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေထာက္ပံ့ေၾကးကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းညွိအစည္းအေဝးအား (၁၉.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လူမွုဝန္ထမ္းရုံး၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား ကုလသမဂၢယာယီဌာေန ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးနွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ (UN Resident and Humanitarian Coordinator) လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

(၂၁-၆-၂၀၁၇) ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢယာယီဌာေနညွိႏိႈင္းေရးမွဴးနွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး (UN Resident and Humanitarian Coordinator a.i) ျဖစ္သူ Mr. Giuseppe de Vinteritiis ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က ယေန႕နံနက္ (၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆုိပါဝန္ႀကီးရံုး၊ ေမခလာခန္းမတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုပါသည္။ ထိုသို႕ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာလူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕ (UNHCT- United Nations Humanitarian Country Team)အေနျဖင့္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း မုိရာ ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ (၁၅-၆-၂၀၁၇)ေန႕က အစည္းအေဝး က်င္းပမႈ အေျခအေနကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ လူေနအိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားရွိ ေနရပ္စြန္႕ခြာေနထိုင္ သူမ်ား ေနထုိင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ားကို အစိုးရက အလ်န္အျမန္ေထာက္ပံ့ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ထပ္မံလုိအပ္မႈမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္လိုပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္နုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္၍ အျမန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္းရွိ အသက္(၉၀)နွစ္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၁.၆.၂၀၁၇  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္၊ ပထမ(၃)လပတ္ ဧျပီ၊ေမ၊ဇြန္လမ်ားအတြက္ အသက္ (၉၀)နွစ္နွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားအား (၁၅.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန့တြင္ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လူမႈ၀န္ထမ္းရုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးဆက္ေအာင္ မွအဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားျပီး ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အသက္(၉၀)နွစ္နွင့္အထက္ ဘိုးဘြား (၁၂၅)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံသို့ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ နွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးဆက္ေအာင္နွင့္ အဖြဲ႕မွ သြားေရာက္၍ ဘိုးဘြား(၂၄)ဦးတို႕ အား ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။ (၁၆.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ အသက္(၉၄)နွစ္ အဘြားေဒၚနွင္းရင္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အသက္(၉၇)နွစ္ အဘိုးဦး ေက်ာ္စိန္၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ အသက္(၉၃)နွစ္ အဘြားေဒၚခင္စန္းလြင္တို့အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လူမႈ၀န္ထမ္းရုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးဆက္ေအာင္္နွင့္အဖြဲ႕သည္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသြား ေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဆံပင္​ညႇပ္​​ေျဖာင္​့​ေကာက္​နွင္​့ဆံထုံးမိတ္ကပ္​အလွျပင္​သင္​တန္​းဆင္​းပြဲက်င္းပျခင္း၊

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၆.၆.၂၀၁၇ နိုင္​ငံ​ေတာ္​အတိုင္​ပင္​ခံရံုး ဝန္​ႀကီးဌာန၏​ေထာက္​ပ့ံမႈျဖင္​့ လူမႈဝန္​ထမ္​း ကယ္​ဆယ္​​ေရးနွင္​့ျပန္​လည္​​ေနရာခ်ထာ​ေရးဝန္​ႀကီးဌာနနွင္​့ ကခ်င္​ျပည္နယ္​အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ပူး​ေပါင္​း က်င္​းပ​ေသာ ဆံပင္​ညႇပ္​​ေျဖာင္​့​ေကာက္​နွင္​့ဆံထုံးမိတ္ကပ္​အလွျပင္​သင္​တန္​းဆင္​းပဲြကို ၁၆.၆.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဝုိင္​း​ေမာ္​ၿမိဳ႕မိုင္​းနား RC Camp ၌ က်င္​းပျပဳလုပ္​ခဲ့ရာ လူမႈ​ေရးဝန္​ႀကီး Dr.သင္​းလြင္​က အဖြင့္အမွာစကား​ေျပာၾကားပါသည္​။ သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ျပည္​နယ္​ဝန္​ႀကီးခ်ဳပ္​၏ဇနီး Dr.​ေဂ်​ေကာ့ဘူ က ဆုရသင္​တန္​းသူမ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင္​့ၿပီး ျပည္​နယ္​လႊတ္​​ေတာ္​ဥကၠဌ၏ဇနီးက သင္​​ေထာက္​ကူပစၥည္​းမ်ားကို​ ေပးအပ္​ကာ ျပည္​နယ္​လူမႈဝန္​ထမ္​းဦးစီးမွဴးကသင္​တန္​းဆင္​းလက္​မွတ္​မ်ား​ေပးအပ္​ခ်ီးျမႇင္​့ခဲ့ပါသည္​။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသုံးမွု နွင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန့ကို ဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္ အသိပညာေပးျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ၂၁.၆.၂၀၁၇ (၂၆.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသုံးမႈႏွင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္ အသိပညာေပးျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနနွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ တို႔ ပူးေပါင္း၍ (၂၀.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန့တြင္ အ.ထ.က (၁)၊စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။