အာဆီယံ ကေလးသူငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးမွဳဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

    -    ၁၉၉၅ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ လတြင္ စင္ကာပူ နိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ မိသားစုနွင့္ ကေလးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံ ေဒသဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖဲြ႕ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရုံးမွ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

    -    အာဆီယံ ေဒသအတြင္း ECCD စီမံခ်က္ကို အဆင့္(၂)ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

    -    ပထမ အႀကိမ္ အျဖစ္ စင္ကာပူ နိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၉ ခုနွစ္ ဇြန္လ (၂)ရက္ မွ (၄)ရက္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ အာဆီယံ- ECCD ဆိုင္ရာ ပထမအဆင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အစည္းအေဝး၊

    -    ဖိလစ္ပိုင္ နိုင္ငံ၊ အီလိုအီလိုၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၀ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္မွ (၁၂)ထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ- ECCDဆိုင္ရာ ဒုတိယအဆင့္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၊

    -    ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃)ရက္ မွ (၆)ရက္ထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ- ECCD ဆိုင္ရာ ဒုတိယ အဆင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၊

    -    အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာ ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၄ ခုနွစ္၊ ႀသဂုတ္လ (၂၃)ရက္ မွ (၂၆)ရက္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ အာဆီယံ- ECCD ဆိုင္ရာ ဒုတိယ အဆင့္ တတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေဝး၊

    -    ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္း ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၅ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၉)ရက္မွ (၂၁)ရက္ ထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ- ECCD ဆိုင္ရာ ဒုတိယ အဆင့္ စတုတၱအႀကိမ္ အစည္းအေဝး တို႔ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳသက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရး

      ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိရီးယားအာဆီယံ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္းကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးျပီး အထီးက်န္ ဆန္ေနေသာ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားကုိ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဘဝ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ ႏုိင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

      ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ သက္ႀကီးရြယ္အုိ အလြန္အမင္း မ်ားျပားသည့္ ျပႆ      နာကုိ ရင္မဆုိင္ရ ေသးေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းျပႆ      နာကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိးပြားလာမည့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားအားလုံး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ သြက္လက္ က်န္းမာၿပီး လုံၿခံဳစိတ္ခ် ရတဲ့ဘဝမ်ဳိးျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ

ျမန္မာ-ထိုင္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ စံလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ား

      ျမန္မာ- ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး နားလည္မႈ စာခၽႊန္လႊာကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစာခၽႊန္လႊာ အရ ျမန္မာ-ထိုင္း လူကုန္ကူးမႈ ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲေရးဆြဲ ခဲ့ၾကၿပီး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္တြင္ အဓိက လုပ္ငန္းဧရိယာ (၆)ရပ္ ပါ၀င္ပါသည္။ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံေရး၊ မိဘရပ္ထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေရးႏွင့္ မိသားစု ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္း ဧရိယာအရ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေရး လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ကို ေရးဆြဲလ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္နိုင္ငံ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျပန္လည္ လက္ခံေရးဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမ်ား

      ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဌာန လက္ေအာက္ရွိ လူကုန္ကူး ခံရသူ မ်ားအား လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ ထားေသာ ေဂဟာ အသီးသီးတြင္ လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ ထားသည့္ လူကုန္ကူး ခံရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေခၚယူရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေဂဟာမ်ားတြင္ လူကုန္ကူး   ခံရသူမ်ားအား လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ထားမႈ အေျခအေန မ်ားအား ေလ့လာခြင့္ေပးရန္ႏွင့္

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ မိဘရပ္ထံျပန္လည္အပ္ႏွံေရးႏွင့္ မိသားစု ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

      လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ မိဘရပ္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးႏွင့္ မိသားစုျပန္လည္ ၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရး ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ လူကုန္ကူးခံရသူအားလူကုန္ကူးခံရသူ ဟုတ္/ မဟုတ္ စိစစ္သတ္မွတ္ျခင္း မွစျပီး လူကုန္ကူးခံရသူအား ျပန္လည္၀င္ဆံ့ ေပါင္းစည္းေပးျခင္းႏွင့္

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ေဂဟာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း (Case Worker Visit)

      ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ ထားေသာ ေဂဟာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း (Case Worker Visit) ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေဂဟာမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုၿပီး ၄င္းတို႔၏ မိသားစုကိုယ္ေရး မွတ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ မိသားစုျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳဖလွယ္ေရးအစည္းအေ၀း

      လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ(၂၀၀၅)ခုႏွစ္ အရ ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည့္ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ ေပါင္းစည္းေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ ဖလွယ္ျခင္း အစည္းအေ၀းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ရန္ (၃)လတစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္က်င္းပ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ယာယီလက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ (မူဆယ္)

      ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး လူဦးေရ(၅၀)ဆန္႔ ေဂဟာျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္ႏွင္းေရးအထူးအဖြဲ႔၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕အစည္းတို႔  ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား

    ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေ ကာ္မတီကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၉)ရက္ ေန႔တြင္ အဖြဲ႕၀င္(၁၉)ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဥကၠဌအျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ လည္းေကာင္းတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။