လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

သင္တန္းေက်ာင္းအေျချပဳေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း ၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္း (၁၀)ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္၍ မိမဲ့၊ဘမဲ့၊မိဘမဲ့၊ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးမ်ား၊ ေလလြင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္တရား႐ုံးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္၍ အက်င့္ စာရိတၱျပဳျပင္ရန္ ပို႔အပ္လာေသာကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ တရား႐ုံးတြင္ ျပစ္မႈရင္ဆိုင္ဆဲ ကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ အရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သူမ်ား အား လက္ခံ၍ အေျခခံစားဝတ္ေနေရး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ အက်င့္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ အတန္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားႏိုင္ ေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားရရွိေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ကေလးသူငယ္ (၁၅၉၀)ဦး ကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ဦးေဆာင္၍ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားဘက္စုံ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာ ေစေရးအတြက္ လူငယ္မူဝါဒ တစ္ရပ္ စတင္ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ျမန္မာ့လူငယ္ထုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တိုင္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ ေရးရာမူဝါဒကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ပါသည္။

လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲအစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ၿမိဳ႕နယ္(၂၇)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္(၁၀)ၿမိဳ႕နယ္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါသည္။ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လူမႈေရးရာ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ဆိုသည္မွာ ရပ္႐ြာအတြင္းလူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ မ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ

မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

    လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား သင္တန္းေက်ာင္းအေျချပဳေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေအာက္ပါသင္တန္းေက်ာင္း(၈)ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး မသန္စြမ္း သူမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္-

(က) မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း(ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ စစ္ကိုင္း) ( ခ) နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး) ( ဂ) မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး) (ဃ) မသန္စြမ္းကေလးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ (၁)ခု (ရန္ကုန္) ( င) မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္း (ရန္ကုန္)

အမ်ိဳးသမီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံံံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (၂)ရွိပါသည္။


တည္ေနရာ
           ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱၱေလးျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္းမ်ားဌာနစု(၂)

    အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန (၂)ခုရွိပါသည္။


တည္ေနရာ
    ရန္ကုန္(တြံေတး)ႏွင့္ မႏၱၱေလးျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။

ဌာနအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား

     လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးျပဳစုေရးဌာန (၂)ခု၊ ေန႕ကေလးထိန္းဌာန(၃၂)ခု၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းကို ဌာနအေျချပဳကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

     ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာအရ မိဘမ်ားသည္သားသမီးမ်ားအား ရင္အုပ္မကြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လာခဲ့ရာ ေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးစနစ္အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္း တိုးတက္လာၿပီး အိမ္တြင္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိလာရပါသည္။

အာဆီယံ-လူငယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

    လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အာဆီယံ-လူငယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမွာ ဗဟိုခ်က္လုပ္ငန္း တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။ အာဆီယံ-လူငယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အာဆီယံ-လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရိွေစရန္၊ အာဆီယံ-လူငယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္  အာဆီယံ လူငယ္ထုအတြင္း  မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး တတ္ေစရန္ႏွင့္ အာဆီယံလူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းလူငယ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
    အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရိွေစရန္၊ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား လူငယ္ထု၏ စြမ္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လူငယ္ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၌ ပံုမွန္က်င္းပလ်က္ ရိွပါသည္။ အာဆီယံလူငယ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို  အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ (၂)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် လက္ခံက်င္းပ လ်က္ရိွရာ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးမ်ားက ပံုမွန္တက္ေရာက္ လ်က္ရိွပါသည္။

အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း

      အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း (၇)ေက်ာင္းရွိပါသည္။

တည္ေနရာ
    ျမစ္ၾကီးနား၊ မႏၱၱေလး၊ ဇီးပင္ၾကီး၊ ေတာင္ငူ၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လျမိဳင္ႏွင့္ ပုသိမ္ျမိဳ႕တို႕တြင္ တည္ရွိပါသည္။


သင္တန္းသားလက္ခံျခင္း
    ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္တန္းသား အမ်ိဳးအစားမ်ားကို လက္ခံပါသည္-
    (က)   ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
    (ခ)    အသက္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
    (ဂ)    မိဘႏွစ္ဦးစလံုး ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
    (ဃ)   ျမန္မာစာ ေရးတတ္/ ဖတ္တတ္ရမည္။
    (င)    ေက်ာင္းစည္းကမ္း တိက်စြာ လိုက္နာရမည္။


သင္တန္းအေရအတြက္ 
    တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၇) ၾကိမ္ ဖြင့္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း

အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း (၄)ေက်ာင္း ရွိပါသည္။

တည္ေနရာ
    ရန္ကုန္၊ မႏ ၱေလး၊ ျမိတ္ႏွင့္ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။