မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနခန္းမ၌ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္စာေရးမ်ားသို႔ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးျခင္း

မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးႏွင့္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ မြန္ျပည္နယ္၊  မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္ စာေရးမ်ားအား မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚျမင့္ျမင့္ဝင္းက လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဟာေျပာပြဲကို နံနက္(၉:၁၅)နာရီ၊အခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား