အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၁၈ ကခ်င္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးသည္(၁၈.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ ႕၊အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကြန္ပ်ဳတာသင္တန္း၊ဆိုင္ကယ္ျပင္သင္တန္း၊အိမ္တြင္းလွ်ပ္စစ္ျပင္သင္တန္းႏွင့္စက္ျပင္သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားခ်ီးႁမွင့္ခဲ့ပါသည္

၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္ ၁၈ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ေတာင္ႀကီးကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိရပ္ေစာက္မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းတြင္(၁၈.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီတြင္္၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲက်င္းပ

ဒုတိယအသုတ္ လူမႈေရးပင္စင္ေပးအပ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၁၈ (၁၈-၈-၂ဝ၁၇)ရက္ေန႔တြင္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းရံုး၊ခန္းမ၌ၿမိဳ႕နယ္(၂၈)ၿမိဳ႕နယ္မွအေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ဒုတိယအသုတ္အသက္(၉ဝ)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ဘိုးဘြားမ်ားအားလူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအသုတ္ လူမႈေရးပင္စင္ေပးအပ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၁၈ (၁၈-၈-၂ဝ၁၇)ရက္ေန႔တြင္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းရံုး၊ခန္းမ၌ၿမိဳ႕နယ္(၂၈)ၿမိဳ႕နယ္မွအေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ဒုတိယအသုတ္အသက္(၉ဝ)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ဘိုးဘြားမ်ားအားလူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၁၈ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးမွဦးေဆာင္၍လူမႈေရး ပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိ္ုင္ရာရွမ္းျပည္နယ္အဆင္(့ဒုတိယအႀကိမ္)လုပ္ငန္းညွိအစည္းအေ၀းအား(၁၈.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္