မြန္ျပည္နယ္၊ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိအပ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ မြန္ျပည္နယ္၊ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၀င္းအတြင္းတြင္(၁၇.၂.၂၀၁၈) ရက္ေနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အ ထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးရန္ လုိအပ္ေသာ ကေလးမ်ားေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရးေက်ာင္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႕လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေဒါက္ တာ ၀င္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ အမွာ စကားေျပာၾကားရာ အစုိးရအေနျဖင့္ျပည္သူ မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေလးထား လ်က္ျပည္သူမ်ား တုိက္ရုိက္ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ဖြင့္လွစ္ေသာသင္ တန္းေက်ာင္း အေဆာက္အဦးသည္ျပည္သူ အတြက္ တုိက္ရုိက္အက်ိဳးရွိမည့္ လုပ္ငန္းကုိျပည္သူ ၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ျခင္း ကုိျပသျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊မိမိတုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ကေလး သူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ခြင့္၊ေစာင့္ေရွာက္ခံပုိင္ခြင့္ႏွင့္ပါ၀င္ခြင့္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ေပးႏုိင္ရန္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊နည္း ဥပေဒမ်ားကုိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးဥပေဒ မၾကာမီေပၚေပါက္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာပုိမုိ၍ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ား တြင္အက်ံဳး၀င္သည့္ ဥာဏ္ရည္ မသန္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ကုိျဖည့္ဆည္းေ ပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကုိဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ရာ မသန္စြမ္းမ်ားအခြင့္အေရး ကုိ အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ထားရွိရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ မြန္ျပည္နယ္ ၊ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔တြင္ ယေန႔ဖြင့္လွစ္သည့္ အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဥာဏ္ရည္ မသန္ေသာကေလးငယ္မ်ား အားေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ မိဘမ်ား အားပညာေပးျခင္း ၊ကေလးမ်ား ၏ဖြံၿဖိဳး တုိးတက္ မႈႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ားရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ကူညီပံ့ပုိးလ်က္ရွိေသာNew Life Foundationႏွင့္New Worldမွ သင္တန္းဆရာ၊ဆရာမမ်ား ၊ ဤက်ပ္သိန္း (၂၉၀၀)ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ အေဆာက္ အဦျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လွဴ ဒါန္းေငြ ထည့္၀င္ၾကေသာေစတ နာ ရွင္ျပည္သူမ်ား၊ျပည္နယ္ အစုိးရႏွင့္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ၀န္ ထမ္းမ်ား၊ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးၾက သူမ်ားအားလုံးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ၊ဤကဲ့သုိ ႔ေသာေက်ာင္းမ်ား ကုိႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပား တြင္ျဖစ္ေပၚလာေစ ရန္အတြက္ အတူတကြ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရန္ တုိက္ တြန္း ပါေၾကာင္းျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၁၆ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ဖ်ာပံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအးေက်ာ္သည္(၁၅.၂.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီတြင္ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးခန္း၌ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ာအားCRC/ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ားအသိပညာေပးျခင္း၊အမိ်ဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္သက္ငယ္မုဒိမ္း မႈေလ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားအသိပညာေပးေဆြးေႏြး

ရပ္ရြာအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ကုသေရးနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊၂၀၁၈၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ပအိုဝ္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒ သ၊ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ၊ဖာလိြဳင္္ေဗြလြန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၊စာသင္ေဆာင္၌ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အနီးကပ္စီစဥ္ၿပီးၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆးကုသေပးသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ကုသေရးနွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သင္တန္း (၁ /၂၀၁၈)အား (၁၄.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

အသစ္​ထပ္​မံ တိုးျမႇင္​့​ေပးသည္​့ ​ေထာက္​ပံ့​ေငြမ်ားအားေပးအပ္ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ဖ်ာပံုခ႐ိုင္၊၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးေက်ာ္သည္၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေ ရးႏွစ္အတြက္ ဖ်ာပုံခရိုင္ အတြင္းရွိေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား/ လူငယ္ ပရဟိတေဂဟာ မ်ားသို ႔ တိုးျမင့္ သတ္မွတ္ လိုက္သည့္ႏႈန္းထား မ်ား အတိုင္းေထာက္ ပ့ံေပး ရန္ က်န္ ရွိေသာေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း(၁၈၀)ေက်ာ္ အားေဂဟာ အသီး သီး သို ႔(၉.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္လြဲေျပာင္းေပးအပ္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရခုိင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြ၊၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ၁၅ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသ.ည္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ.ကေလး သူ.ငယ္မ်ား၏ဘဝကနဦးပထမရက္ေပါင္း(၁၀၀၀)အတြင္းအာဟာရျပည့္ဝစြာစားသုံးခြင့္ရ၍က်န္းမာသန္စြမ္းေသာလူသား အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ရွင္သန္ႀကီးျပင္းႏိုင္ေစေရးရည္ရြယ္ၿပီးကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအားေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္အား အာဟာရ အေျခအေန နိမ့္ ပါးေသာေဒ သမ်ားျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္ နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လ်က္ရိွပါ သည္။