ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားလ်က္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ေနရေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ာအားး တတိယအၾကိမ္ ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးအပ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ အမ္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသတြင္းျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြား လ်က္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ေနရေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တတိယအၾကိမ္ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ မအီၿမိဳ႕မ်ား အတြင္းရွိ မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေပးအပ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ မအီ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ မအီၿမိဳ႕မ်ား အတြင္းရွိ မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးအပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား အာရွႏွင့္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႔ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးတို႔က သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား အာရွႏွင့္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႔ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴး Mr. Ben King ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Scot Marciel တို႔က ယမန္ေန႔တြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ အသီးသီး လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Pramila Patten ႏွင့္အဖြဲ႔က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းႏွင့္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ အသီးသီး လာေရာက္ေတြ႔ဆုံပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယမန္ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါ၀န္ႀကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။