ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ျပည္သူ႕အတြက္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေရး ယူနီဆက္ (ျမန္မာ)ႏွင့္ ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀)ရက္ ယမန္ေန႕ညေနပိုင္းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာန အစည္း အေဝးခန္းမ၌ ယူနီဆက္ (ျမန္မာ) လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႀကံေပးျဖစ္သူ Mr. Michael Samson က လာေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးအတြက္ အဓိကထည့္သြင္းသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကုန္က်ေငြမ်ား၊ လိုအပ္မည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ကာလလတ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ စီမံခ်က္ခ် ေရးဆြဲထားမႈကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္ႀကိဳေက်ာင္းသို႔ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္၊ ၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ဖ်ာပံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအးေက်ာ္သည္ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၊အမွတ္(၁၈) ရပ္ကြက္၊ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ (၁၉.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္၍ လုပ္ ငန္း ေဆာင္ ရြက္ ေန မႈ မ်ား အားၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး

လက္ေတြ႕သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္New Humanityႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လွ်ပ္စစ္အေျခခံသင္တန္းအား သင္တန္းေက်ာင္းသား(၂၆)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိရာ CVT Myanmar မွသင္တန္းသားမ်ားအား(၁၉.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာလက္ေတြ႕သင္တန္းလာေရာက္ပို႔ခ်ခဲ့

အေျခခံဇာထိုး၊ ပန္းထိုးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒႀကီး၊ ၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊မံုရြာၿမိဳ႕ ၊ပုရစ္ကုန္း (ေျမာက္)ရြာလယ္ဓဓၼာရံု၌(၁၉.၂.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အေျခခံ ဇာထိုး၊ ပန္းထိုးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနား က်င္း ပျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚခင္သီတာေအာင္ တက္ေရာက္ ၍ အ ဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့

သက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၆)သို႔ၾကည့္ရႈအားေပးျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၈၊ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ (၁၉.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွစတင္ ၍ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆) သို႔ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး မွၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာေကသီေက်ာ္ မွလာေရာက္ၿပီး သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ ဆက္၍ အားေပး စကားေျပာၾကားခဲ့