ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား UN Women အဖြဲ႕အစည္းမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၆)    လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမ၌ ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႕၊ ေန႕လည္(၁၅း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး အား  UN Women အဖြဲ႕အစည္းမွ Regional director ျဖစ္သူ Ms. Miwa Kato ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။         ထိုသို႕ေတြ႕ဆုံရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္ ( ၂၀၁၃-၂၀၂၂) National Strategic Plan for Advancement of Women (2013-2022) (NSPAW) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနမွႈမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးနွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွႈဆိုင္ရာ  က႑တိုးတက္ေရး အတြက္လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးေနသည့္အေျခအေနမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးနွင့္လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ National Strategic Plan for Advancement of Women (2013-2022) (NSPAW) အေကာင္အထည္ေဖာ္မွႈကိစၥမ်ား၊ Gender Responsive Budget နွင့္ပတ္သက္၍ အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မွႈကာကြယ္ေရးဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမွႈမ်ား တြင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေနမွႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားနွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပမည့္အစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး  ကိစၥရပ္ မ်ားကို ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂.၆.၂၀၁၇။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ေနသည့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထု လူမႈစီးပြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳကာ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ ရန္ပုံေငြစိစစ္ျခင္းျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂)ရက္ေန႕တြင္ လႊတ္ေတာ္ဝန္းအတြင္းရွိ သဘင္ေဆာင္၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဆင့္ျမင့္ အရာ ရွိႀကီးမ်ားထံသို႔ ရွင္းလင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံသုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း

ျပင္ဦးလြင္၊ ၄-၆-၂၀၁၇  ။ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိႀကံ႕ႀကံ႕ခံရင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး ျပည္သူလူထု ၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအဆင့္ဆင့္ရွိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား ညီလာခံကုိ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ခရုိင္ဦးစီးမွဴးရုံးတြင္ ယေန႔ က်င္းပပါသည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးတက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္

လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမ်ွေရးကြန္ရက္ (Gender Equality Network )အဖြဲ႕အစည္းမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၅)    လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမ၌ ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႕၊ မြန္းလြဲ(၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမ်ွေရးကြန္ရက္(Gender Equality Network ) အဖြဲ႕အစည္းမွ  ဒါရိုက္တာ ေဒၚေမစပယ္ျဖဴနွင့္ ကြန္ရက္၏ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ ဆုံခဲ့ပါသည္။                 ထိုသို႕ေတြ႕ဆုံရာ၌ အမ်ိုးသမီးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ က်ား/မ တန္းတူညီမ်ွေရး နွင့္ ပတ္သက္၍လုပ္ေဆာင္ျပီးစီးမွုမ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ျပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္ရန္ ရည္မွန္း ထားသည္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္မွႈေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မွႈအေျခအေနနွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း( ၂၀၁၃-၂၀၂၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းနွင့္ ညွိႏွိႈင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ားအျပင္

လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန နွင့္UNDP တို႔အၾကား စဉ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပန္းတိုင္မ်ားနွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂.၆.၂၀၁၇။ (၂.၆.၂ဝ၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၁ဝးဝဝ)နာရီအခ်ိန္အတြင္ UNDP အဖြဲ႕မွ Planning and Budgeting Expert   ျဖစ္သူ  Mr. Juan Bester  နွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁)ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးနွင့္ စဉ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ားနွင့္အညီ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကေလးသူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီး၊ မသန္စြမ္း၊သက္ၾကီးရြယ္အိုတို႔အတြက္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး အား အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၃-၂၀၂၂)(NSPAW)ဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ အႀကံေပးအျဖစ္တာ၀န္ေပးအပ္ထားသူ MS. Deborah Livingstoneကလာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁-၆-၂၀၁၇         ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(CEDAW)၏ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ေဘဂ်င္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း(၂၀၁၃-၂၀၂၂) (NSPAW)ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းရွိေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏုိင္မႈ အားနည္းခဲ့ရပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အဆုိပါ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသုိ႔ အႀကံေပးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ ထားသူ Ms.Deborah Livingstone သည္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အားအဆုိပါ ၀န္ႀကီးရုံး ေမခလာ ခန္းမတြင္ ယေန႔(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။         ယင္းသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ Ms.Deborah Livingstone က အမ်ိဳးသမီးစြမ္းပကား ျမွင့္တင္ ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၀.၅.၂၀၁၇   လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား Grand Amara Hotel၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။    ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာမင္းယ်ာဦးမွ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ Nina Blondal, Monitoring and Education Specialist, LIFT Consultant မွဆက္လက္၍ workshop တြင္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ကို ရွင္လင္းေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူေပါင္း (၂၈)ဦးရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႕တြင္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႔(Joint Strategy Team(JST)မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၅.၂၀၁၇ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႔ (Joint Strategy Team(JST) တာဝန္ရွိသူမ်ားအား အဆုိပါ၀န္ႀကီးရုံး၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ယေန႔ ညေန (၃း၀၀) နာရီတြင္ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါ သည္။ ယင္းသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ Joint Strategy Teamတြင္ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕(၅)ဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မၾကာေသးမီကာလအတြင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေဒသ၌ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအေျခအေနႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ အဆုိျပဳလႊာတုိ႔ကုိ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ပူးေပါင္း လုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားတင္ျပရာတြင္ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူ မ်ားအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားခြင့္ရရွိရန္ ညွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေပးေရး၊ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ရရွိေရးသက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေရးတုိ႔ကုိ တင္ျပ ခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွလည္း တုိက္ပဲြေရွာင္စခန္းမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးမႈ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိအခြင့္အေရး၊

လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ကရင္ျပည္နယ္၊ ေမ(၂၂) ကရင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္(၂)ဘားအံမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပုလုပ္ေသာ လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးအားက်င္းပရာ ကရင္ျပည္နယ္လူမွုဝန္ထမ္းရုံး၊  ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းမွ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးေခၚယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အခ်က္ မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ အသက္(၉၀)နွစ္ျပည့္ျပီး နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား (သို့) အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း၊ ပုံစံ ၆၆ (ဃ) လုံးဝမရွိေသာ  ဘိုး/ဘြားမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး လူမွုေရးပင္စင္စား တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ ေငြေပး/ ေငြရေျပစာမ်ား အေၾကာင္းအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ သိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းလူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပေဆာင္ရြက္

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမ(၂၂)            မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ျမိဳ႔နယ္(၁၀) ျမိဳ႔နယ္မွ ျမိဳ႔နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသုိ့ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းပြဲအား (၂၂.၅.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ ၊ ေရႊေတာင္ရပ္ ၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငနး္ပညာသင္ေက်ာင္းခန္းမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္၊ လုပ္ငနး္စဥ္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးး ဦးကုိကိုနိုင္ မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး ျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္းရုံးမွ ဦးစီးအရာရွိ ေဒါေအးျမမိုး နွင့္ ၀န္ထမ္း(၁) ဦးမွ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပ့ံေပးရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ၊ ေျပစာမ်ား ၊ ရပ္ကြက္ / ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးးမ်ားအားလမ္းညႊန္မွာၾကားရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေနြးျပီး တက္ေရာက္လာေသာ ျမိဳ႔နယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ သိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းေဆြးေနြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြေးနြးပြဲသုိ့ အင္အား (၃၉) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။