ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး COVID -19 ကာလ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအင္အားအျပည့္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပုံစံသစ္ျဖင့္ စနစ္တက်ရွိေစေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၆.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး COVID - 19 ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝလိုက္နာႏိုင္ေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အင္အားအျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပုံစံသစ္ျဖင့္ စနစ္တက်ရွိေစေရး တို႔ကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဝန္ထမ္းမ်ားအား Video Conference ျဖင့္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း UEHRD ေကာ္မတီ၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂.၆.၂၀၂၀ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရးျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း UEHRD ေကာ္မတီ၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ Zoom Video Conferencing System ျဖင့္ Online Meeting ျပဳလုပ္ က်င္းပရာ UEHRD ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး COVID -19 ကာလ ဝန္ထမ္းမ်ား တာဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပုံစံသစ္ျဖင့္ အေလ့အထျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁.၆.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံး COVID - 19 ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝ လိုက္နာႏိုင္ေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားေက်ပြန္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဝန္ထမ္းမ်ားအား Video Conference ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

COVID -19 ကာလအတြင္း ေနရပ္ျပန္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရးကိစၥမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီက ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၅.၂၀၂၀ COVID -19 ကာလအတြင္း ေနရပ္ျပန္ႏွင့္ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ႂကြစြာေဆာင္႐ြက္ေပး ေနၾကသည့္ ေကာ္မတီဝင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔မြန္းလြဲ ပိုင္းတြင္ Video Conference ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

COVID-19 ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ကို ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၅.၂၀၂၀ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ Quarantine Center မ်ားႏွင့္ COVID-19 ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ကို လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမႉး႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္(၃) ဦးသည္ ယေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ေန႔ခ်င္းျပန္အသီးသီးသြားေရာက္၍ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕သို႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလက္စြဲအုပ္၊ Mask ႏွင့္ လက္သန႔္ေဆးရည္မ်ားလာေရာက္လႉဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၅.၂၀၂၀ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာကပ္ေရာဂါ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုန႔္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္မ်ား၊ လက္သန႔္ေဆးႏွင့္ Maskမ်ားကို ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္းက ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနရွိ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး႐ုံးသို႔ လာေရာက္လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၅.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား အား COVID - 19 ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

COVID-19 ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ကို ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

၂၅ ေမ၊ ေနျပည္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ Quarantine Center မ်ားႏွင့္ COVID-19 ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရာ၌ လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမႉး႐ုံးအဖြဲ႕ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားေနထိုင္ရာ IDP စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ကာလအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့

ေမလ ၁၉ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါျဖစ္သည့္ COVID-19 ကာလအတြင္း ထိခိုက္လြယ္ အုပ္စုတြင္ပါဝင္သည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း (MCCT) အစီအစဥ္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ားေနထိုင္ရာ IDP စခန္းမ်ားတြင္ (၁၈.၅.၂၀၂၀) ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမွက်ခံ၍ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ World Food Programတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေထာက္ပံ့ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ပၪၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၃.၅.၂၀၂၀ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ပၪၥမအႀကိမ္အစည္းအေဝး ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ Video Conference ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေလးစိန္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္း၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။