သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပ

၂၈.၃.၂၀၂၂ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွႀကီးမႉး၍ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဉပေဒအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးစုေပါင္းခန္းမ၌ Helpline ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ “က်ား၊ မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာသင္တန္း (အပတ္စဥ္-၂)” ဖြင့္လွစ္ျခင္း

၂၀၂၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၈) ရက္၊ နံနက္ (၉:၃၀) နာရီ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာနသည္ (႐ုံးခ်ဳပ္) မွ Help Line တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမ်ားအား “က်ား၊ မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္း (အပတ္စဥ္-၂)” ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၊ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ပရဟိတလူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား

၂၀၂၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၄) ရက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ပရဟိတလူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ (၁/၂၀၂၂) အစည္းအေဝးက်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ (၁/၂၀၂၂)အစည္းအေဝးအား မတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၉:၃၀)နာရီတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ Hybrid ပုံစံျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနစီမံခန႔္ခြဲမႈဗဟိုဌာနသို႔သြားေရာက္၍ မုန္တိုင္းငယ္၏ အေျခအေနကို ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ႀကိဳတင္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားအားထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအားႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္ျခင္းေဆာင္႐ြက္